Bentham Science Logo

Current Neurovascular Research

Volume 16, 5 Issues, 2019
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Articles Ahead of Print


Gastrointestinal Hemorrhage is Associated with Mortality after Acute Ischemic Stroke


Yongtao Zhou, Weihua Xu*, Wei Wang, Shukun Yao, Bei Xiao, Yuping Wang and Biao Chen


View Abstract View on PubMed


PON1 Hypermethylation and PON3 Hypomethylation are Associated with Risk of Cerebral Infarction


Jianhao Xiao, Xiaodong Li, Qian Yuan, Simiao Zhang, Kun Qu, Boyi Wu, Yunliang Wang* and Shiwei Duan*


View Abstract View on PubMed
Prognostic Significance of Serum Magnesium in Acute Intracerebral Hemorrhage Patients


Xianjun Han, Shoujiang You , Zhichao Huang , Qiao Han, Chongke Zhong, Jiaping Xu , Rongfang Shi, Dongqin Chen , Guodong Xiao*, Yanlin Zhang , Yongjun Cao and Chun-Feng Liu *


View Abstract View on PubMed


NSE, S100B and MMP9 Expression Following Reperfusion after Carotid Artery Stenting


Xiaofan Yuan , Jianhong Wang, Duozi Wang, Shu Yang, Nengwei Yu and Fuqiang Guo*


View Abstract View on PubMed


Risk Factors for Aphasia in Cerebral Small Vessel Diseases: A Retrospective Analysis


Jiawei Xin, Xuanyu Huang*, Xiaodong Pan, Lin Lin, Mingyao Sun, Chen Liu and Qinyong Ye*


View Abstract View on PubMed


What is the Current Role for Vitamin D and the Risk of Stroke?


Antonio Siniscalchi*, Piergiorgio Lochner, Sabrina Anticoli, Domenico Chirchiglia, Luca Gallelli and Giovambattista De Sarro


View Abstract View on PubMed
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog