Bentham Science Logo

Articles Ahead of Print


Anti-leishmanial Nanotherapeutics: A Current Perspective


Aditi Shah and Souvik Sen Gupta*


View Abstract View on PubMedMachine Learning in Quantitative Protein–Peptide Affinity Prediction: Implications for Therapeutic Peptide Design


Zhongyan Li, Qingqing Miao, Fugang Yan, Yang Meng and Peng Zhou*


View Abstract View on PubMedInfluence of CYP3A and ABCB1 Single Nucleotide Polymorphisms on the Pharmacokinetics/ Pharmacodynamics of Tacrolimus in Pediatric Patients


Mengjie Yang, Gui Huan and Mei Wang*


View Abstract View on PubMedThe Development of Machine Learning Methods in Cell-Penetrating Peptides Identification: A Brief Review


Huan-Huan Wei, Wuritu Yang, Hua Tang and Hao Lin*


View Abstract View on PubMed


The Role of Xenobiotic Receptors on Hepatic Glycolipid Metabolism


Ke Chen, Jinwei Zhong, Lin Hu, Ruliu Li, Qun Duc, Jiazhong Cai, Yanwu Li, Yong Gao, Xiaona Cui, Xiaoying Yang, Xiaojie Wu, Lu Yao, Juji Dai, Yan Wang and Haiyong Jin*


View Abstract View on PubMed


Drug-Drug Interactions of P-gp Substrates Unrelated to CYP Metabolism


Yumiko Akamine, Norio Yasui-Furukori and Tsukasa Uno*


View Abstract View on PubMed


Survey of Drug Oxidation Activities in Hepatic and Intestinal Microsomes of Individual Common Marmosets, a New Nonhuman Primate Animal Model


Shotaro Uehara, Toru Oshio, Kazuyuki Nakanishi, Etsuko Tomioka, Miyu Suzuki, Takashi Inoue, Yasuhiro Uno, Erika Sasaki and Hiroshi Yamazaki*


View Abstract View on PubMed


A Review of Recent Advances and Research on Drug Target Identification Methods


Yang Hu, Tianyi Zhao, Ningyi Zhang, Ying Zhang* and Liang Cheng*


View Abstract View on PubMed


A Review of Theranostics Applications and Toxicities of Carbon Nanomaterials


Nitin Gupta, Divya Bharti Rai, Ashok Kumar Jangid and Hitesh Kulhari*


View Abstract View on PubMed


Cancer Nanotechnology: A New Revolution for Cancer Diagnosis and Therapy


Vivek K Chaturvedi, Anshuman Singh, Vinay K Singh and M. P. Singh*


View Abstract View on PubMedTargeting Virus-host Protein Interactions: Feature Extraction and Machine Learning Approaches


Nantao Zheng, Kairou Wang, Weihua Zhan and Lei Deng*


View Abstract View on PubMedRecent Advances in the Machine Learning-Based Drug-Target Interaction Prediction


Wen Zhang*, Weiran Lin, Ding Zhang, Siman Wang, Jingwen Shi and Yanqing Niu


View Abstract View on PubMed


Survey of Machine Learning Techniques in Drug Discovery


Natalie Stephenson, Emily Shane, Jessica Chase, Jason Rowland, David Ries, Nicola Justice, Jie Zhang, Leong Chan and Renzhi Cao*


View Abstract View on PubMed


Preclinical Pharmacokinetics of Triptolide: A Potential Antitumor Drug


Wei Song, Meilin Liu , Junjun Wu , Hong Zhai , Yong Chen and Zhihong Peng *


View Abstract View on PubMed


Molecular Design of Peptide-Fc Fusion Drugs


Lin Ning, Bifang He, Peng Zhou, Ratmir Derda and Jian Huang*


View Abstract View on PubMed


Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9) Inhibitors, Reality or Dream in Managing Patients with Cardiovascular Disease


Mohammad Alkhalil*


View Abstract View on PubMedUnderstanding and Preventing Adverse Effects of Tacrolimus Metabolization in Transplant Patients


Eleonore Frohlich*


Amino Acid Metabolism in Dairy Cows and their Regulation in Milk Synthesis


Feiran Wang, Haitao Shi, Shuxiang Wang, Yajing Wang, Zhijun Cao and Shengli Li*


View Abstract View on PubMedGenetic Polymorphism on the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Plateletderived Growth Factor Receptor (PDGFR) Kinase Inhibitors


Yi Qian, Lei Yu, Xue-Hui Zhang, Qing-Yun Yuan-Zi, Ping Zhao, Lu-ning Sun and Yong-Qing Wang*


View Abstract View on PubMed


The Role of E-cadherin in Helicobacter pylori-Related Gastric Diseases


Yunzhan Zhang, Danyan Li, Yunkai Dai, Ruliu Li, Yong Gao and Ling Hu*


View Abstract View on PubMed


The Therapeutic Role of Xenobiotic Nuclear Receptors Against Metabolic Syndrome


Shuqi Pu, Xiaojie Wu, Xiaoying Yang, Yunzhan Zhang, Yunkai Dai, Yueling Zhang, Xiaoting Wu, Yan Liu, Xiaona Cui, Haiyong Jin, Jianhong Cao, Ruliu Li, Jiazhong Cai, Qizhi Cao, Ling Hu and Yong Gao*


View Abstract View on PubMedSoy Isoflavones and their Effects on Xenobiotic Metabolism


Tianjiao Zhou, Chengzhen Meng and Pingli He *


View Abstract View on PubMedPotential Pharmacokinetic Herb-Drug Interactions: Have we Overlooked the Importance of Human Carboxylesterases 1 and 2?


Jing Xu, Jin-Chun Qiu, Xing Ji, Hong-Li Guo, Xuan Wang, Bo Zhang, Tengfei Wang and Feng Chen*


View Abstract View on PubMedHow to Control Asthma with Personalized Management: Where Do We Stand Now?


Meng Wang, Yuan Yao, Shanqun Jiang, Fang Tao, Rui Tang and Jinlu Sun*


View Abstract View on PubMedInfluence of Genetic Polymorphisms on Mycophenolic Acid Pharmacokinetics and Patient Outcomes in Renal Transplantation


Miao Guo*, Zi-Jie Wang, Hai-Wei Yang, Ling Meng, Ruo-Yun Tan, Min Gu and Ji-Fu Wei


View Abstract View on PubMedPharmacogenomics of Methotrexate: Current Status and Future Outlook


Mengda Cao, Miao Guo, De-Qin Wu and Ling Meng*


View Abstract View on PubMed


The Effects of Genetic Polymorphism on Treatment Response of Recombinant Human Growth Hormone


Shi Chen, Hanxiao You*, Hui Pan, Huijuan Zhu, Hongbo Yang, Fengying Gong, Linjie Wang, Yu Jiang and Chengsheng Yan


View Abstract View on PubMedWebmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science