Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Patents on Nanotechnology

Volume 15, 4 Issues, 2021
ISSN: 2212-4020 (Online)
ISSN: 1872-2105 (Print)
This journal supports open access

Contents

Recent Patents on Nanotechnology, Volume 14 - Number 1
Review Article

Last Patents on Bubble Electrospinning

, 14(1): 5 - 9

Guo-Liang Liu*, Yu-Meng Zhang, Dan Tian, Bang-Ze Zhou, Zhen-Qian Lu and Chun-Xia Wang


DOI: 10.2174/1872210513666191107123446
Research Article

Electrospun Mussel-derived Silk Fibers

, 14(1): 14 - 20

Dan Tian, Dan-Ni Yu, Yi-Ming Xu, Xu-Yin Ding, Zhou-Yu Zhang, Chun-Lan Wan and Ji-Huan He*


DOI: 10.2174/1872210513666190426145024Research Article


Research Article

Facile Preparation of WO3 Nanowires by Bubble-Electrospinning and their Photocatalytic Properties

, 14(1): 27 - 34

Chi Xu, Zhong W. Ling, Zhen Qi, Run Liu and Yu Q. Liu*


DOI: 10.2174/1872210513666191107114743Research Article

New Patent on Electrospinning for Increasing Rutin Loading in Nanofibers

, 14(1): 35 - 41

Na Li, Yongfang Qian*, Zhen Zhang, Ying Wang, Lihua Lve and Chunyan Wei


DOI: 10.2174/1872210513666191107101326Research Article


Research Article

Needle-disk Electrospinning: Mechanism Elucidation, Parameter Optimization and Productivity Improvement

, 14(1): 46 - 55

Zhi Liu*, Lei Zhou, Fangtao Ruan, Anfang Wei, Jianghui Zhao* and Quan Feng


DOI: 10.2174/1872210513666191018102605Research Article

Sm Doped ZnO Nanowires@PAN Nanofibrous Membranes Forphotocatalytic Degradation of Dye

, 14(1): 56 - 63

Jie Fan, Dong-Yuan Cao, Tian-Di Pan, Zhao-Peng Xia* and Yong Liu*


DOI: 10.2174/1872210513666191119110316Research Article


Research Article


General Review Article

A Comprehensive Patent Review on β-cyclodextrin Cross-linked Nanosponges for Multiple Applications

, 14(1): 75 - 89

Sandip Pawar and Pravin Shende*


DOI: 10.2174/1872210513666190603083930

Editor-in-Chief

Richard Yang
School of Engineering
Western Sydney University
Penrith
(Australia)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Recent Patents on Nanotechnology was launched in 2007. Dr. Richard Yang has recently joined the post of Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog