Bentham Science Logo

Contents

Recent Patents on Nanotechnology, Volume 1 - Number 1


Recent Patents on Fabrication of Nanowires

, 1(1): 11 - 20

Chuan-Pu Liu, Ruey-Chi Wang, Chien-Lin Kuo, Yu-Han Liang and Wei-Yu Chen


DOI: 10.2174/187221007779814772
Modeling the Genetic Architecture of Complex Traits With Molecular Markers

, 1(1): 41 - 49

Rongling Wu, Wei Hou, Yuehua Cui, Hongying Li, Tian Liu, Song Wu, Chang-Xing Ma and Yanru Zeng


DOI: 10.2174/187221007779814835
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science