Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Patents on Mechanical Engineering

Volume 14, 4 Issues, 2021
ISSN: 1874-477X (Online)
ISSN: 2212-7976 (Print)
This journal supports open access

Articles Ahead of Print


Review of Research on Hydrostatic Bearings


Xiaodong Yu*, Yu Wang, Junfeng Wang, Wenkai Zhou, Hongwei Bi, Guangpeng Wu and Weicheng Gao


DOI: 10.2174/2212797613999201217124359
View AbstractRecent Patents on Overflow Valve for Pressure Control


Baocheng Xie*, Yi Wang, Zhaoqi Zeng, Haoliang Gou and Bing Zhang


DOI: 10.2174/2212797614666210208225429
View AbstractApplication of Sit-To-Stand Assistive Device Based on Hip Support


Huaiqiang Zhang, Qiang Xue*, Shuo Yang, Tongtong Wang and Binwei Zhou


DOI: 10.2174/2212797614666210216110615
View Abstract

Development of Integrated Innovation Experiment Platform Based on 3- PRS Parallel Mechanism


Guoqiang Chen*, Hongpeng Zhou, Junjie Huang, Feng Jiao, Hanchao Li and Zhenzhen Liu


DOI: 10.2174/2212797613999201228202533
View Abstract


Electrostimulators and Muscle Fatigue: A Patent Review


Mario A. Camarillo-Ramos, Roberto L. Avitia*, Marco A. Reyna-Carranza and Conrado García-González


DOI: 10.2174/2212797614666210129145924
View AbstractRecent Patents for the Motorized Spindle Preload Mechanism


Ye Dai*, Wan-Jian Wen, Li-Yu Xuan, Xiao-Yang Yu and Gang Wang


DOI: 10.2174/2212797613666210106091856
View Abstract

Recent Advances on Robot Visual Servo Control Methods


Hongxin Zhang*, Meng Li, Shaowei Ma, Hanghang Jiang and Hongyu Wang


DOI: 10.2174/2212797613999201117151801
View Abstract


Recent Patents on Blueberry Picking


Yudong Bao*, Kai Li, Yanling Zhao, Yanling Guo and Dongbo Qi


DOI: 10.2174/2212797613999201105161907
View AbstractSummary of Research Progress on Bearing Eccentric Loading


Xiaodong Yu*, Guangpeng Wu, Wenkai Zhou, Hongwei Bi, Yu Wang, Weicheng Gao and Hui Jiang


DOI: 10.2174/2212797613999201124154843
View AbstractRelated Journals

Related eBooks

eBooks Catalog