Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Patents on Mechanical Engineering

Volume 14, 4 Issues, 2021
ISSN: 1874-477X (Online)
ISSN: 2212-7976 (Print)
This journal supports open access

Articles Ahead of PrintHeat Transfer Enhancement of Finned Copper Foam/Paraffin Composite Phase Change Material


Tingting Wu, Yanxin Hu*, Xianqing Liu, Changhong Wang*, Zijin Zeng and Zengwei She


DOI: 10.2174/2212797614666210901164157
View Abstract


Research Progress of Bionic Water Strider Robot


Jingang Jiang*, Qiyun Tan, Xiaoyang Yu*, Dianhao Wu and Liang Yao


DOI: 10.2174/2212797614666210426083837
View Abstract

Recent Reviews on Machine Vision-Based 3D Reconstruction


Hongxin Zhang*, Shaowei Ma, Meng Li, Hanghang Jiang and Jiaming Li


DOI: 10.2174/2212797614666210308123252
View Abstract


Summary of Research on Oil Film Temperature Characteristic of Hydrostatic and Hydrodynamic Thrust Bearings


Yanan Feng , Xiaodong Yu*, Zelin Han, Shihao Li, Bangyao Tang, Songbai Wang, Minmin Chen and Jianhua Jiao


DOI: 10.2174/2212797614666210707112032
View Abstract


Study on Fixed-Point Growth of Thermal Bubble with Micro-Planar Induction Heater


Bendong Liu*, Long Wang, Nailong Zhang, Haibin Liu, Desheng Li and Jiahui Yang


DOI: 10.2174/2212797614666210525100117
View Abstract


Research Advances on Passive Knee Joints Rehabilitation Device


Jingang Jiang*, Ziwen Gao, Dianhao Wu, Xiaoyang Yu and Yafeng Guo


DOI: 10.2174/2212797614666210413151017
View Abstract


Research Status of Hydrostatic Bearing Technology in Machine Tool


Xiaodong Yu*, Weicheng Gao, Guangpeng Wu, Wenkai Zhou, Hongwei Bi, Yu Wang, Junfeng Wang and Jianhua Jiao


DOI: 10.2174/2212797614666210325114208
View Abstract

Editor-in-Chief

Song Mengjie
Department of Energy and Power Engineering
School of Mechanical Engineering
Beijing Institute of Technology
Beijing
(P.R. China)
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Recent Patents on Mechanical Engineering was launched in 2008. Prof. Song Mengjie serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog