Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Patents on Mechanical Engineering

Volume 14, 4 Issues, 2021
ISSN: 1874-477X (Online)
ISSN: 2212-7976 (Print)
This journal supports open access

Editor's Choice
Application of Robot in Colonoscopy

, 2020; 13(3): 205 - 218

Yongde Zhang*, Peiwang Qin, Jingang Jiang, Xinghua Wu, Qi Zhao and Zhiyuan Huang


DOI: 10.2174/2212797613666200211115802


Recent Patents on Thin Coal Seam Mining Equipment

, 2020; 13(2): 99 - 108

Yanxiang Wang, Daolong Yang *, Bangsheng Xing, Tingting Zhao, Zhiyi Sun, Qianqian Huang and Qian Li


DOI: 10.2174/2212797613666200221143251


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog