Contents

Recent Patents on Computer Science, Volume 10 - Number 1

Editorial

Meet Our Editorial Board Member

, 10(1): 1

Chia-Chen Lin


DOI: 10.2174/221327591001170808092729
Editorial

Editorial:Recent Advances of Content Understanding in Image and Multimedia

, 10(1): 2 - 5

Shuai Liu, Xiaochun Cheng and Gihong Min


DOI: 10.2174/221327591001170808093310
Review Article

Progress and Survey of Mobile Image Feature Recognition

, 10(1): 6 - 15

Yongfeng Cui and Yuankun Ma


DOI: 10.2174/2213275909666160530105019
Review Article

Development and Review of Multimedia Information Processing Technology

, 10(1): 16 - 24

Shu-min Duan


DOI: 10.2174/2213275909666161117160136
Review Article

Research and Prospect of Multimedia Information Data Mining

, 10(1): 25 - 33

Yan Hou, Huiling Guo and Nigel Nevin


DOI: 10.2174/2213275910666170206120748
Review Article

Progress and Review of 3D Biological Characteristics Image Recognition

, 10(1): 34 - 42

Jinhua Zhang and Wengang Zhou


DOI: 10.2174/2213275909666161117144926
Review Article

Progress and Review of 3D Image Feature Reconstruction

, 10(1): 43 - 52

Gaiyun Zhou, Haifeng Hu and Li Ma


DOI: 10.2174/2213275909666161025150732
Review Article

The Review of Prospect of Remote Sensing Image Processing

, 10(1): 53 - 61

Wenzhong Zhu, Hualong Jiang, Shuwen Zhou and Mike Addison


DOI: 10.2174/2213275909666160616115416
Review Article

Development Status and Prospect of Multimedia Image Segmentation

, 10(1): 62 - 69

Hao Zheng, Jianfang Liu and Longxian Chu


DOI: 10.2174/2213275910666170117153950
Review Article

Current Situation and Review of Image Segmentation

, 10(1): 70 - 79

Jiaxin Wang, Dou Xiaolei and Peter Zhou


DOI: 10.2174/2213275910666170111151203
Research Article

Scene Image Classification Based on Super Pixel Segmentation and Correlated Topic Model

, 10(1): 80 - 88

Xiao Yong-Liang, Zhu Shao-Ping, Xie Jian-Quan, Huang Da-Zu and Xia Li-Min


DOI: 10.2174/2213275909666161117162312
Research Article

Study on Multi-focus Images Fusion Via Shearlet Transformation

, 10(1): 89 - 95

Feng-Ming Guo


DOI: 10.2174/2213275910666170321102601
Research Article

Multi-Timescale Gated Neural Network for Video Recognition

, 10(1): 96 - 103

Liu Cong, Ma Longhua and Liu Feng


DOI: 10.2174/2213275910666170502144924
Editorial

Patent Selections

, 10(1): 104 - 105


DOI: 10.2174/221327591001170808104421
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science