Bentham Science Logo

Most Cited Articles


Gas Outburst Prediction Based on OD Algorithm

, 2016; 9(1): 25-39.

Xiao-Guang Yue, Sanjay K. Boddhu, Ying Lu, Fuyuan Xiao, Tarita Memonen and Maia V. Cañiv


DOI: 10.2174/2213275908666150218194450Traffic Incident Automatic Detection Algorithms by Using Loop Detector in Urban Roads

, 2015; 8(1): 41-48.

Weiwei Guo, Zhijian Wang, Wuhong Wang and Heiner Bubb


DOI: 10.2174/2213275907666141010214241Translating Relational Database Schemas into Object-based Schemas: University Case Study

, 2015; 8(2): 122-131.

Abdelsalam M. Maatuk, Muhammad A. Ali and Shadi Aljawarneh


DOI: 10.2174/2213275908666150710174102The Review of Prospect of Remote Sensing Image Processing

, 2017; 10(1): 53-61.

Wenzhong Zhu*, Hualong Jiang, Shuwen Zhou and Mike Addison


DOI: 10.2174/2213275909666160616115416Scene Image Classification Based on Super Pixel Segmentation and Correlated Topic Model

, 2017; 10(1): 80-88.

Xiao Yong-Liang*, Zhu Shao-Ping, Xie Jian-Quan, Huang Da-Zu and Xia Li-Min


DOI: 10.2174/2213275909666161117162312Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science