Bentham Science Logo

Recent Innovations in Chemical Engineering

Formerly: Recent Patents on Chemical Engineering

Volume 13, 5 Issues, 2020
ISSN: 2405-5212 (Online)
ISSN: 2405-5204 (Print)
This journal supports open access

Editor's Choice

Zirconia/Acrylate Nanocomposite Hard-Coat

, 2018; 11(3): 160 - 171

Sho-Hsun Wang, Jia-Hong Liu, Pao-Tang Chung, Anthony S.T. Chiang*, Abert Tzu-Chia Wu, Ying-Ling Liu, Kuen-Yi Wu and Shinn-Jen Chang


DOI: 10.2174/2405520411666180829114538


Microalgae Harvesting from Wastewater by Electroflocculation: Source for Biofuel Production

, 2018; 11(2): 90 - 98

López-Molina Antioco, Conde-Mejía Carolina*, Hernández-Martínez Prisciliano, Aguilar-Arteaga Karina and Rivera-Aguilar K. Zamara


DOI: 10.2174/2405520411666180430114340
High Pore Volume Silica from Sodium Silicate

, 2015; 8(1): 3 - 13

Bao Zhu, Yanmei Zhang, Yichang Liu, Wenxin Wei, Lei Song, Xiaohui Hu, Hongtao Wang and Jun Li


DOI: 10.2174/2405520407666151211214934Surface Chemical Modification of Nanosilica for Reinforcing Silicone Rubber

, 2014; 7(2): 57 - 65

Tianlu Chen, Chunrong Xiong, Zhiming Nie, Shengjin Wang, Xiaojian Tang, Jianhua Li, Chenghui Wang, Fangke Wang and Yousheng Tao


DOI: 10.2174/2405520407666150425003453

Editor-in-Chief

Yousheng Tao
Haixi Institutes, Chinese Academy of Sciences
Fuzhou
China

Biography View Full Editorial Board

Journal History

Recent Patents on Chemical Engineering, was launched in 2008 and later renamed in 2014 as Recent Innovations in Chemical Engineering.
Track Your Manuscript:


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog