Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 24 - Number 5


Editorial


Review Article

Dietary Additive Probiotics Modulation of the Intestinal Microbiota

, 24(5): 382 - 387

Shenglan Hu, Li Wang and Zongyong Jiang


DOI: 10.2174/0929866524666170223143615Review Article

Dietary Fiber Gap and Host Gut Microbiota

, 24(5): 388 - 396

Meng Han, Congmin Wang, Ping Liu, Defa Li, Yuan Li and Xi Ma


DOI: 10.2174/0929866524666170220113312Review Article

Effects of Dietary Mycotoxins on Gut Microbiome

, 24(5): 397 - 405

Kexin Du, Congmin Wang, Ping Liu, Yuan Li and Xi Ma


DOI: 10.2174/0929866524666170223095207Research Article

Diosmetin Induces Cell Apoptosis by Regulating CYP1A1/CYP1A2 Due to p53 Activation in HepG2 Cells

, 24(5): 406 - 412

Bin Liu, Kaiqiao Jia, Yu Yang, Siyuan Hao, Caijie Lu, Fengming Xu, Dehui Feng and Runzhi Zhu


DOI: 10.2174/0929866524666170227123557Research Article

Diosmetin, a Potential p53 Activator, Performs Anticancer Effect by Regulating Cell Cycling and Cell Proliferation in HepG2 Cells

, 24(5): 413 - 418

Bin Liu, Miaomiao Zhang, Shuna Liu, Jie Ying, Jingjing Zhang, Hiroshi Kurihara, Weiqiang Zheng, Rong-Rong He and Runzhi Zhu


DOI: 10.2174/0929866524666170223094634Research Article

Dihydromyricetin Reduces TGF-β Via P53 Activation-dependent Mechanism in Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells

, 24(5): 419 - 424

Xiaojie Huang, Tianming Lian, Xiaoqian Guan, Bin Liu, Siyuan Hao, Jingjing Zhang, Shiting Bao, Xiaoyu Tan and Runzhi Zhu


DOI: 10.2174/0929866524666170223143113Research Article

Effects of Environmental Temperature and Dietary Fat Content on The Performance and Heat Production and Substrate Oxidation in Growing Pigs

, 24(5): 425 - 431

Rui Han, Hailong Jiang, Dongsheng Che, Nan Bao, Dong Xiang, Feifei Liu, Huaming Yang, Zhibin Ban and Guixin Qin


DOI: 10.2174/0929866524666170223100044Review Article

Effects of Dietary Non-Fiber Carbohydrates on Composition and Function of Gut Microbiome in Monogastrics: A Review

, 24(5): 432 - 441

Hailong Jiang, Dongsheng Che, Guixin Qin, Xiangjie Kong and Mohammed Hamdy Farouk


DOI: 10.2174/0929866524666170223142452Review Article

Effects of Dietary Iron Modulation on Gut Microbial Composition and Function in Monogastrics: A Review

, 24(5): 442 - 448

Dongsheng Che, Chun Zhang, Mohammed H. Farouk, Hailong Jiang, Bao Zhao, Rui Han and Guixin Qin


DOI: 10.2174/0929866524666170306094414Research Article

Supplementation of Milky Flavors Improves the Reproductive Performance and Gut Function Using Sow Model

, 24(5): 449 - 455

Long He, Jianjun Zang, Ping Liu, Peixin Fan, Peixia Song, Jingshu Chen, Yongxi Ma, Wei Ding and Xi Ma


DOI: 10.2174/0929866524666170223144728Review Article

Bispecific Antibodies (bsAbs): Promising Immunotherapeutic Agents for Cancer Therapy

, 24(5): 456 - 465

Deasmond O. Acheampong, Christian K. Adokoh, Paulina Ampomah, Daniel S. Agyirifor, Isaac Dadzie, Francis A. Ackah and Ernest A. Asiamah


DOI: 10.2174/0929866524666170120095128Research Article

Inhibition of Amyloid-like Fibril Formation of Trypsin by Red Wines

, 24(5): 466 - 470

Marta Kotorman, Phanindra B. Kasi, Laszlo Halasz and Attila Borics


DOI: 10.2174/0929866524666170214125847
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science