Bentham Science Logo

Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 23 - Number 5


Editorial


Development of SSR Markers Linked to Low Hydrocyanic Acid Content in Sorghum-Sudan Grass Hybrid Based on BSA Method

, 23(5): 417 - 423

Yu Xiao-Xia, Liu Zhi-Hua, Yu Zhuo, Shi Yue and Li Xiao-Yu


DOI: 10.2174/0929866523666160322153559Determination of Flavonoids and Anthocyanins in Nitraria tangutorum by High Performance Liquid Chromatography Coupled with Tandem Mass Spectrometry

, 23(5): 424 - 432

Gao Zhe, Wang Ying-Chun and Chang Yan-Xu


DOI: 10.2174/0929866523666160314152447Analysis of Antioxidant Enzyme Activity and Antioxidant Genes Expression Dur ing Germination of Two Different Genotypes of Lolium multiflorum Under Salt Tolerance

, 23(5): 433 - 441

Xia Wang, Xiao Ma, Xinquan-Zhang, Linkai-Huang, Zhou Li and Wenzhi-Xu Gang Nie


DOI: 10.2174/0929866523666160314153618
Simultaneous Overexpression of the HhERF2 and PeDREB2a Genes Enhanced Tolerances to Salt and Drought in Transgenic Cotton

, 23(5): 450 - 458

Jin Bo Li, Xue Ni Dong, Zhi Lei, Yong Liang Li, Pei Yang Yang, Fei Tao, Liang Zhao, Shi- Gang Li, Lin Feng Du, Ji Rong Shao and Yan Min Wu


DOI: 10.2174/0929866523666160314153212Isolation and Functional Characterization of a Novel Gene Encoding a Dehydration Responsive Element Binding Transcription Factor from Populus euphratica

, 23(5): 459 - 467

Li Wei, Jiangtao Ma, Suomin Wang and Yanmin Wu


DOI: 10.2174/0929866523666160322153424Plantlet Regeneration of Tartary Buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) in Vitro Tissue Cultures

, 23(5): 468 - 477

Cheng-Long Wang, Xue-ni Dong, Meng-qi Ding, Yi-Xiong Tang, Xue-Mei Zhu, Yan-Min Wu, Mei-Liang Zhou and Ji-Rong Shao


DOI: 10.2174/0929866523666160314152317Research on Root Responses to Pb and Zn Combined Stress of Carex putuoshan

, 23(5): 478 - 487

Yong-Lin Hu, Jia-Lang Tan, Cheng-Long Wang, Zhan-Biao Yang, Yuan-Xiang Yang, Zhang Chen, Li-Jin Lin, Ying-Jun Wang, Gang Sun, Xue-Mei Zhu, Ji-Rong Shao and Mei-Liang Zhou


DOI: 10.2174/0929866523666160322153253Cloning and Transformation of EeHKT1;4 Gene from Elytrigia elongata

, 23(5): 488 - 494

Lin Meng, Lin Zhang, Qiang Guo, Shan-Shan Li, Pei-Chun Mao and Xiao-Xia Tian


DOI: 10.2174/0929866523666160314152116

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science