Bentham Science Logo

Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 20 - Number 3


A Sequence-based Approach for Predicting Protein Disordered Regions

, 20(3): 243 - 248

Tao Huang, Zhi-Song He, Wei-Ren Cui, Yu-Dong Cai, Xiao-He Shi, Le-Le Hu and Kuo-Chen Chou


DOI: 10.2174/0929866511320030002

In Silico Prediction of Cytochrome P450-Mediated Site of Metabolism (SOM)

, 20(3): 279 - 289

Xian Liu, Qiancheng Shen, Jing Li, Shanshan Li, Cheng Luo, Weiliang Zhu, Xiaomin Luo, Mingyue Zheng and Hualiang Jiang


DOI: 10.2174/0929866511320030006


HIV-1 Protease Cleavage Site Prediction Based on Two-Stage Feature Selection Method

, 20(3): 290 - 298

Bing Niu, Xiao-Cheng Yuan, Preston Roeper, Qiang Su, Chun-Rong Peng, Jing-Yuan Yin, Juan Ding, HaiPeng Li and Wen-Cong Lu


DOI: 10.2174/0929866511320030007

Inter- and Intra-Chain Disulfide Bond Prediction Based on Optimal Feature Selection

, 20(3): 324 - 335

Shen Niu, Tao Huang, Kai-Yan Feng, Zhisong He, Weiren Cui, Lei Gu, Haipeng Li, Yu-Dong Cai and Yixue Li


DOI: 10.2174/0929866511320030011
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science