Bentham Science Logo

Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 18 - Number 10

Sucrose Isomerase and Its Mutants from Erwinia rhapontici Can Synthesise α-Arbutin

, 18(10): 1028 - 1034

Xing Zhou, Yuantao Zheng, Xingming Wei, Kedi Yang, Xiangkai Yang, Yuting Wang, Liming Xu, Liqin Du and Ribo Huang


DOI: 10.2174/092986611796378774
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science