Bentham Science Logo

Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 17 - Number 7


Design, Synthesis and Preliminary Activity Evaluation of Novel L-Lysine Derivatives as Aminopeptidase N/CD13 Inhibitors

, 17(7): 847 - 853

Qiang Wang, Fuming Xu, Jiajia Mou, Jian Zhang, Luqing Shang, Yepeng Luan, Yumei Yuan, Yingzi Liu, Minyong Li, Hao Fang, Binghe Wang and Wenfang Xu


DOI: 10.2174/092986610791306661
Classification of Transcription Factors Using Protein Primary Structure

, 17(7): 899 - 908

Xin-Yi Yang, Xiao-He Shi, Xin Meng, Xin-Lei Li, Kao Lin, Zi-Liang Qian, Kai-Yan Feng, Xiang-Yin Kong and Yu-Dong Cai


DOI: 10.2174/092986610791306670


Histatins In Non-Human Primates: Gene Variations and Functional Effects

, 17(7): 909 - 918

Lara Padovan, Ludovica Segat, Alessandra Pontillo, Nikolinka Antcheva, Alessandro Tossi and Sergio Crovella


DOI: 10.2174/092986610791306715

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science