Bentham Science Logo

Contents

Protein & Peptide Letters, Volume 15 - Number 6Predicting Membrane Protein Types with Bagging Learner

, 15(6): 590 - 594

Bing Niu, Yu-Huan Jin, Kai-Yan Feng, Liang Liu, Wen-Cong Lu, Yu-Dong Cai and Guo-Zheng Li


DOI: 10.2174/092986608784966921Biochemical Characterization of Two DNA Ligases from Deinococcus radiodurans

, 15(6): 600 - 605

Donghai Le, Xiaoting Hua, Lifen Huang, Guanjun Gao, Huiming Lu, Zhenjian Xu, Bing Tian and Yuejin Hua


DOI: 10.2174/092986608784967010Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science