Bentham Science Logo

Contents

Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, Volume 13 - Number 5The Finely Regulating Well-defined Functional Polymeric Nanocarriers for Anti-tumor Immunotherapy

, 13(5): 643 - 652

Wei Li, Li Zhang, Ge Zhang, Huafeng Wei, Mengxin Zhao, Huafei Li, Shangjing Guo, Jie Gao, Geng Kou, Bohua Li, Jianxin Dai, Hao Wang and Yajun Guo


DOI: 10.2174/1389557511313050003Biotransformation of Vulgarin

, 13(5): 777 - 782

Khaled Y. Orabi, Farouk S. El-Feraly, Waleed A. Al-Sulmy and Mohammed A. Al-Yahya


DOI: 10.2174/1389557511313050013Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science