Bentham Science Logo

Contents

Letters in Organic Chemistry, Volume 5 - Number 6

An Efficient Synthesis of (+/-)-Xanthorrhizol: One Pot Decyanation and Demethylation

, 5(6): 470 - 472

Jesus A. Lujan-Montelongo, Adrian Covarrubias-Zuniga, Moises Romero-Ortega and Jose G. Avila-Zarraga


DOI: 10.2174/157017808785740525A Facile Method for Preparation of Novel Cyclopropanespirohydantoins

, 5(6): 478 - 483

Qifeng Zhu, Zaixu Xu, Yongbing Hao, Yuling Xiao, Wenjin Xu, Xianbing Ke, Hanbing Teng, Lamei Wu, Guofu Qiu, Shucai Liang and Xianming Hu


DOI: 10.2174/157017808785740471
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science