Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Letters in Organic Chemistry

Volume 19, 12 Issues, 2022
ISSN: 1875-6255 (Online)
ISSN: 1570-1786 (Print)
This journal supports open access

Contents

Letters in Organic Chemistry , Volume 16 - Number 4
Research Article

Prediction of Protein-Protein Interaction Based on Weighted Feature Fusion

, 16(4): 263 - 274

Chunhua Zhang, Sijia Guo, Jingbo Zhang, Xizi Jin, Yanwen Li, Ning Du, Pingping Sun* and Baohua Jiang*


DOI: 10.2174/1570178615666180802122253Research ArticleResearch Article

An Epidemic Avian Influenza Prediction Model Based on Google Trends

, 16(4): 303 - 310

Yi Lu, Shuo Wang, Jianying Wang, Guangya Zhou, Qiang Zhang, Xiang Zhou*, Bing Niu*, Qin Chen* and Kuo-Chen Chou


DOI: 10.2174/1570178615666180724103325


Research Article

Multidimensional Integration Analysis of Autophagy-related Modules in Colorectal Cancer

, 16(4): 340 - 346

Yang Zhang, Zheng Zhang, Dong Wang, Jianzhen Xu, Yanhui Li, Hong Wang, Jin Li, Shaowen Mo, Yuncong Zhang, Yunqing Lin, Xiuzhao Fan, Enmin Li, Jian Huang*, Huihui Fan* and Ying Yi*


DOI: 10.2174/1570178615666180914113224
Editor-in-Chief

Alberto Marra
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)
University of Montpellier
Montpellier
(France)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog