Bentham Science Logo

Contents

Letters in Organic Chemistry, Volume 10 - Number 10

Efficient Synthesis of 6-O-methyl-scutellarein from Scutellarin via Selective Methylation

, 10(10): 733 - 737

Min-Zhe Shen, Zhi-Hao Shi, Nian-Guang Li, Hao -Tang, Qian-Ping Shi, Yu-Ping Tang, Jian-Ping Yang and Jin-Ao Duan


DOI: 10.2174/15701786113109990046


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science