Bentham Science Logo

Contents

Current Vascular Pharmacology, Volume 4 - Number 3


Dyslipidaemia, Hypercoagulability and the Metabolic Syndrome

, 4(3): 175 - 183

Anna I. Kakafika, Evagelos N. Liberopoulos, Asterios Karagiannis, Vasilios G. Athyros and Dimitri P. Mikhailidis


DOI: 10.2174/157016106777698432


Definitions of Metabolic Syndrome: Where are We Now?

, 4(3): 185 - 197

Stella S. Daskalopoulou, Vassilis G. Athyros, Genovefa D. Kolovou, Katherine K. Anagnostopoulou and Dimitri P. Mikhailidis


DOI: 10.2174/157016106777698450
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science