Contents

Current Vascular Pharmacology, Volume 13 - Number 4

Meet Our Editorial Board Member

, 13(4): 419

Vasilios G. Athyros


DOI: 10.2174/157016111304150722170908
Editorial

Editorial (Thematic Issue: Combination Therapy of Vascular Diseases and Fangjiomics: When West Meets East in the Era of Phenomics)

, 13(4): 420 - 422

Zhong Wang, Dayue Darrel Duan and Yong-Yan Wang


DOI: 10.2174/157016111304150722171221
Clinical Zheng-hou Pharmacology: the Missing Link between Pharmacogenomics and Personalized Medicine?

, 13(4): 423 - 432

Ya-Nan Yu, Jun Liu, Lei Zhang, Zhong Wang, Dayue Darrel Duan and Yong-Yan Wang


DOI: 10.2174/1570161112666141014144431
Phenomics of Vascular Disease: The Systematic Approach to the Combination Therapy

, 13(4): 433 - 440

Yeshan Han, L i Li, Yaping Zhang, Hong Yuan, Linda Ye, Jianzhong Zhao and Dayue Darrel Duan


DOI: 10.2174/1570161112666141014144829
Chloride Channels − New Targets for the Prevention of Stroke

, 13(4): 441 - 448

Yan-Hua Du and Yong-Yuan Guan


DOI: 10.2174/1570161112666141014145040
Cellular Membrane Microparticles: Potential Targets of Combinational Therapy for Vascular Disease

, 13(4): 449 - 458

Xiang Xiao, Xiaotang Ma, Langni Liu, Jinju Wang, Kexia Bi, Yingxia Liu, Ran Fan, Bin Zhao, Yanfang Chen and Ji C. Bihl


DOI: 10.2174/1570161112666141014145440
Adrenomedullin in Vascular Endothelial Injury and Combination Therapy: Time for a New Paradigm

, 13(4): 459 - 466

Ming Yuan, Qiurong Wang, Chengxiang Li, Ling Tao, Haifeng Zhang, Haichang Wang, Yingmei Zhang and Jun Ren


DOI: 10.2174/1570161112666141014145735
Differential ERK1/2 Signaling and Hypertrophic Response to Endothelin-1 in Cardiomyocytes from SHR and Wistar-Kyoto Rats: A Potential Target for Combination Therapy of Hypertension

, 13(4): 467 - 474

Li-an Zhu, Ning-yuan Fang, Ping-jin Gao, Xian Jin, Hai-ya Wang and Zhenguo Liu


DOI: 10.2174/1570161112666141014150007
Effects and Perspectives of Chinese Patent Medicines for Tonifying Qi and Promoting Blood Circulation on Patients with Cerebral Infarction

, 13(4): 475 - 491

Li Zhou, Sheng-nan Guo and Ying Gao


DOI: 10.2174/1570161112666141014150232
Dynamic Changes in Phenotypic Groups in Patients with Stable Angina Pectoris after Treatment with Xinxuekang Capsule: A Randomized Controlled Trial

, 13(4): 492 - 503

Li-Ying Wang, Jian-Yuan Tang, Jun Liu, Wei Lu, Ya-Nan Yu, Bi-Wei Chen, Hong-Li Wu, Li-Ya Su, Zhi-Wei Jing, Si-Yuan Hu, Xiang-Ling Liu, Xi-Yan Yang, Guo-Xin Li, Bo Dong, Dong-Hai Wang, Jie Xue, Xiao-Feng Wang, Zhuo-Ming Li, Shu-Rong Liu, Song-Shan Liu, Qi-guang Chen, Lei Zhang, Zhong Wang, Chun-Ti Shen and Yong-Yan Wang


DOI: 10.2174/1570161112666141014151858
Diverse combination therapies of Chinese Medicine in treating Hypertension

, 13(4): 504 - 519

Sheng-Xian Wu and Zhen-Yu Dong


DOI: 10.2174/1570161112666141014152214
Benefits of Chinese Medicine Among Patients with Diabetic Foot: An Expert Review from Clinical Studies

, 13(4): 520 - 525

Yun-Yu Huang, Miao Jiang, Chi Zhang, Zhong Wang, Dan He, Yu-Ming Guo, Jing-Ping Tian, Xiu-Chen Yu and Ai-Ping Lu


DOI: 10.2174/1570161112666141014152811
Combination Therapy with Chinese Medicine and ACEI/ARB for the Management of Diabetic Nephropathy: The Promise in Research Fragments

, 13(4): 526 - 539

Xiang Tu, XueFeng Ye, ChunGuang Xie, Jing Chen, Fei Wang and Sen Zhong


DOI: 10.2174/1570161112666141014153410
Innovative Strategy in Treating Angina Pectoris with Chinese Patent Medicines by Promoting Blood Circulation and Removing Blood Stasis: Experience from Combination Therapy in Chinese Medicine

, 13(4): 540 - 553

Xing-Jiang Xiong, Zhong Wang and Jie Wang


DOI: 10.2174/1570161112666141014153735
Recent Pharmacokinetic Studies in Combination Therapies for Diabetes and Related Vascular Complications

, 13(4): 554 - 561

He-Qi Lu, Wei Lu, Jun Liu, Kun-Jie Yang and Zhi-Geng Li


DOI: 10.2174/1570161112666141014154047
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science