Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Vascular Pharmacology

Volume 20, 6 Issues, 2022
ISSN: 1875-6212 (Online)
ISSN: 1570-1611 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Vascular Pharmacology , Volume 13 - Number 4










Dynamic Changes in Phenotypic Groups in Patients with Stable Angina Pectoris after Treatment with Xinxuekang Capsule: A Randomized Controlled Trial

, 13(4): 492 - 503

Guo-Xin Li, Yong-Yan Wang, Chun-Ti Shen, Zhong Wang, Lei Zhang, Qi-guang Chen, Song-Shan Liu, Shu-Rong Liu, Zhuo-Ming Li, Xiao-Feng Wang, Jie Xue, Dong-Hai Wang, Bo Dong, Li-Ying Wang, Xi-Yan Yang, Xiang-Ling Liu, Si-Yuan Hu, Zhi-Wei Jing, Li-Ya Su, Hong-Li Wu, Bi-Wei Chen, Ya-Nan Yu, Wei Lu, Jun Liu and Jian-Yuan Tang


DOI: 10.2174/1570161112666141014151858








Editor-in-Chief

Dimitri P. Mikhailidis
(33295 citations)
Academic Head, Department of Clinical Biochemistry
Royal Free Hospital Campus
University College London Medical School
University College London (UCL)
Pond Street
London, NW3 2QG
(UK)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Vascular Pharmacology Journal was launched in 2003. Dr. Dimitri P. Mikhailidis serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog