Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Vascular Pharmacology

Volume 19, 6 Issues, 2021
ISSN: 1875-6212 (Online)
ISSN: 1570-1611 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Vascular Pharmacology, Volume 13 - Number 4


Dynamic Changes in Phenotypic Groups in Patients with Stable Angina Pectoris after Treatment with Xinxuekang Capsule: A Randomized Controlled Trial

, 13(4): 492 - 503

Li-Ying Wang, Jian-Yuan Tang, Jun Liu, Wei Lu, Ya-Nan Yu, Bi-Wei Chen, Hong-Li Wu, Li-Ya Su, Zhi-Wei Jing, Si-Yuan Hu, Xiang-Ling Liu, Xi-Yan Yang, Guo-Xin Li, Bo Dong, Dong-Hai Wang, Jie Xue, Xiao-Feng Wang, Zhuo-Ming Li, Shu-Rong Liu, Song-Shan Liu, Qi-guang Chen, Lei Zhang, Zhong Wang, Chun-Ti Shen and Yong-Yan Wang


DOI: 10.2174/1570161112666141014151858Benefits of Chinese Medicine Among Patients with Diabetic Foot: An Expert Review from Clinical Studies

, 13(4): 520 - 525

Yun-Yu Huang, Miao Jiang, Chi Zhang, Zhong Wang, Dan He, Yu-Ming Guo, Jing-Ping Tian, Xiu-Chen Yu and Ai-Ping Lu


DOI: 10.2174/1570161112666141014152811


Editor-in-Chief

Dimitri P. Mikhailidis
(33295 citations)
Academic Head, Department of Clinical Biochemistry
Royal Free Hospital Campus
University College London Medical School
University College London (UCL)
Pond Street
London, NW3 2QG
(UK)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Vascular Pharmacology Journal was launched in 2003. Dr. Dimitri P. Mikhailidis serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog