Bentham Science Logo

Current Vascular Pharmacology

Volume 17, 6 Issues, 2019
ISSN: 1875-6212 (Online)
ISSN: 1570-1611 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Vascular Pharmacology, Volume 13 - Number 4


Dynamic Changes in Phenotypic Groups in Patients with Stable Angina Pectoris after Treatment with Xinxuekang Capsule: A Randomized Controlled Trial

, 13(4): 492 - 503

Li-Ying Wang, Jian-Yuan Tang, Jun Liu, Wei Lu, Ya-Nan Yu, Bi-Wei Chen, Hong-Li Wu, Li-Ya Su, Zhi-Wei Jing, Si-Yuan Hu, Xiang-Ling Liu, Xi-Yan Yang, Guo-Xin Li, Bo Dong, Dong-Hai Wang, Jie Xue, Xiao-Feng Wang, Zhuo-Ming Li, Shu-Rong Liu, Song-Shan Liu, Qi-guang Chen, Lei Zhang, Zhong Wang, Chun-Ti Shen and Yong-Yan Wang


DOI: 10.2174/1570161112666141014151858Benefits of Chinese Medicine Among Patients with Diabetic Foot: An Expert Review from Clinical Studies

, 13(4): 520 - 525

Yun-Yu Huang, Miao Jiang, Chi Zhang, Zhong Wang, Dan He, Yu-Ming Guo, Jing-Ping Tian, Xiu-Chen Yu and Ai-Ping Lu


DOI: 10.2174/1570161112666141014152811


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog