Bentham Science Logo

Current Vascular Pharmacology

Volume 17, 6 Issues, 2019
ISSN: 1875-6212 (Online)
ISSN: 1570-1611 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Vascular Pharmacology, Volume 12 - Number 3
Cardiovascular Effects of Current and Future Anti-Obesity Drugs

, 12(3): 493 - 504

Simon Comerma-Steffensen, Martin Grann, Charlotte U. Andersen, Jorgen Rungby and Ulf Simonsen


DOI: 10.2174/1570161112666140423223529


Effect of Rosuvastatin on Non-alcoholic Steatohepatitis in Patients with Metabolic Syndrome and Hypercholesterolaemia: A Preliminary Report

, 12(3): 505 - 511

Konstantinos Kargiotis, Niki Katsiki, Vasilios G. Athyros, Olga Giouleme, Kalliopi Patsiaoura, Evangelia Katsiki, Dimitri P. Mikhailidis and Asterios Karagiannis


DOI: 10.2174/15701611113119990009


Hypercoagulability and Nephrotic Syndrome

, 12(3): 512 - 517

Antonietta Gigante, Biagio Barbano, Liborio Sardo, Paola Martina, Maria L. Gasperini, Raffaella Labbadia, Marta Liberatori, Antonio Amoroso and Rosario Cianci


DOI: 10.2174/157016111203140518172048
Effects of Hypertension, Diabetes Mellitus, Obesity and Other Factors on Kidney Haemodynamics

, 12(3): 537 - 548

Costas Tsioufis, Iraklis Tatsis, Costas Thomopoulos, Cristopher Wilcox, Fredrik Palm, Athanasios Kordalis, Niki Katsiki, Vasilios Papademetriou and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/157016111203140518173700Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog