Bentham Science Logo

Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 17 - Number 28


Review Article

Multi-Targeted Anticancer Agents

, 17(28): 3084 - 3098

Wei Zheng, Yao Zhao*, Qun Luo, Yang Zhang, Kui Wu and Fuyi Wang*


DOI: 10.2174/1568026617666170707124126Review Article

Arylurea Derivatives: A Class of Potential Cancer Targeting Agents

, 17(28): 3099 - 3130

Jia-Nian Chen*, De-Wen Wu, Ting Li, Kang-Jian Yang, Li Cheng, Zu-Ping Zhou*, Shi-Ming Pu and Wan-Hua Lin


DOI: 10.2174/1568026617666170707123553Review Article


Review Article

Chalcone Derivatives: Anti-inflammatory Potential and Molecular Targets Perspectives

, 17(28): 3146 - 3169

Debarshi Kar Mahapatra, Sanjay Kumar Bharti* and Vivek Asati


DOI: 10.2174/1568026617666170914160446
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science