Bentham Science Logo

Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 15 - Number 8


Editorial


Targeting Kruppel-Like Factor 5 (KLF5) for Cancer Therapy

, 15(8): 699 - 713

Yu Gao, Ye Ding, Haiying Chen, Haijun Chen and Jia Zhou


DOI: 10.2174/1568026615666150302105052
Autophagy Regulators as Potential Cancer Therapeutic agents: A Review

, 15(8): 720 - 744

Shan Li, Lingfei Wang, Yongzhou Hu and Rong Sheng


DOI: 10.2174/1568026615666150302105343
Computational Drug Repositioning for Cancer Therapeutics

, 15(8): 767 - 775

Mingkun Jiao, Gang Liu, Yu Xue and Chunyong Ding


DOI: 10.2174/1568026615666150302105831Small-Molecule BET Inhibitors in Clinical and Preclinical Development and Their Therapeutic Potential

, 15(8): 776 - 794

Lei Yu, Zhen Wang, Zhang Zhang, Xiaomei Ren, Xiaoyun Lu and Ke Ding


DOI: 10.2174/1568026615666150302110135Development of PET Probes for Cancer Imaging

, 15(8): 795 - 819

Rui Huang, Mingwei Wang, Yizhou Zhu, Peter S. Conti and Kai Chen


DOI: 10.2174/1568026615666150302110325
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science