Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 9 - Number 3

Editorial (Thematic Issue: Potential Application of Mesenchymal Stem Cells in Craniofacial Reconstruction)

, 9(3): 149

Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X0903140310101248
Advances of Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow and Dental Tissue in Craniofacial Tissue Engineering

, 9(3): 150 - 161

Maobin Yang, Hongming Zhang and Riddhi Gangolli


DOI: 10.2174/1574888X09666140213142258
Recent Advances in Cell Sheet Technology for Periodontal Regeneration

, 9(3): 162 - 173

Jing Wang, Rui Zhang, Yun Shen, Chenyuan Xu, Shengcai Qi, Liyan Lu, Raorao Wang and Yuanzhi Xu


DOI: 10.2174/1574888X09666140213150218
Animal Models For Craniofacial Reconstruction by Stem/Stromal Cells

, 9(3): 174 - 186

Na Liu, Xue Lyu, Huanhuan Fan, Jing Shi, Jing Hu and En Luo


DOI: 10.2174/1574888X09666140213150811
Electrospun Fibers for Dental and Craniofacial Applications

, 9(3): 187 - 195

Guo Li, Tong Zhang, Meng Li, Na Fu, Yao Fu, Kai Ba, Shuwen Deng, Yan Jiang, Jing Hu, Qiang Peng and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213151717
The Endothelial-Mesenchymal Transition (EndMT) and Tissue Regeneration

, 9(3): 196 - 204

Wenjing Yu, Zhen Liu, Shu An, Jinyi Zhao, Lan Xiao, Yongchao Gou, Yunfeng Lin and Jun Wang


DOI: 10.2174/1574888X09666140213154144
Potential Replication of Induced Pluripotent Stem Cells for Craniofacial Reconstruction

, 9(3): 205 - 214

Yao Fu, Shuwen Deng, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Shu Zhang, Songtao Wu, Yan Jiang, Ling Ye, Qiang Peng and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213155800
The Properties of Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) and its Applications in Tissue Engineering

, 9(3): 215 - 222

Qixiang Yang, Jing Wang, Shu Zhang, Xiaoshan Tang, Guangwei Shang, Qiang Peng, Raorao Wang and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X09666140213160853
Miscellaneous Animal Models Accelerate the Application of Mesenchymal Stem Cells for Cartilage Regeneration

, 9(3): 223 - 233

Shuwen Deng, Renhuan Huang, Jing Wang, Shu Zhang, Zhaozhao Chen, Songtao Wu, Yan Jiang, Qiang Peng, Xiaoxiao Cai and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213201331
Emerging Roles of microRNAs in Neural Stem Cells

, 9(3): 234 - 243

Sheng Wang, Juan Xu, Rui Ye, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Renhuan Huang, Qiang Peng, Yuanzhi Xu and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X09666140213201846
Development Course and an Application Strategy for Induced Pluripotent Stem Cells in Regenerative Medicine

, 9(3): 244 - 253

Yuanzhi Xu, Jing Wang, Runyi Mao, Xiaoshan Tang, Renhuan Huang, Raorao Wang and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213202227
Biomaterial and Mesenchymal Stem Cell for Articular Cartilage Reconstruction

, 9(3): 254 - 267

Yun Shen, Yao Fu, Jing Wang, Guo Li, Xu Zhang, Yuanzhi Xu and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213202700
The Role of miRNAs in the Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells

, 9(3): 268 - 279

Jing Chen, Shuwen Deng, Shu Zhang, Zhaozhao Chen, Songtao Wu, Xiaoxiao Cai, Xingmei Yang, Bin Guo and Qiang Peng


DOI: 10.2174/1574888X09666140213203309
The Effects of Mesenchymal Stem Cells in Craniofacial Tissue Engineering

, 9(3): 280 - 289

Lin Zhang, Ge Feng, Xing Wei, Lan Huang, Aishu Ren, Ni Dong, Huaqiao Wang, Qianqian Huang, Yi Zhang and Feng Deng


DOI: 10.2174/1574888X09666140213204202
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science