Bentham Science Logo

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 9 - Number 3

Electrospun Fibers for Dental and Craniofacial Applications

, 9(3): 187 - 195

Guo Li, Tong Zhang, Meng Li, Na Fu, Yao Fu, Kai Ba, Shuwen Deng, Yan Jiang, Jing Hu, Qiang Peng and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213151717


Emerging Roles of microRNAs in Neural Stem Cells

, 9(3): 234 - 243

Sheng Wang, Juan Xu, Rui Ye, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Renhuan Huang, Qiang Peng, Yuanzhi Xu and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X09666140213201846Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science