Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Stem Cell Research & Therapy

Volume 17, 8 Issues, 2022
ISSN: 2212-3946 (Online)
ISSN: 1574-888X (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy , Volume 9 - Number 3

Electrospun Fibers for Dental and Craniofacial Applications

, 9(3): 187 - 195

Guo Li, Tong Zhang, Meng Li, Na Fu, Yao Fu, Kai Ba, Shuwen Deng, Yan Jiang, Jing Hu, Qiang Peng and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X09666140213151717


Emerging Roles of microRNAs in Neural Stem Cells

, 9(3): 234 - 243

Sheng Wang, Juan Xu, Rui Ye, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Renhuan Huang, Qiang Peng, Yuanzhi Xu and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X09666140213201846Editor-in-Chief

James J. Yoo
(23514 citations)
Wake Forest Institute for Regenerative Medicine
Wake Forest University School of Medicine
Winston-Salem, NC
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog