Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Stem Cell Research & Therapy

Volume 16, 8 Issues, 2021
ISSN: 2212-3946 (Online)
ISSN: 1574-888X (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 15 - Number 6

Review Article

Transplantation Strategies for Spinal Cord Injury Based on Microenvironment Modulation

, 15(6): 522 - 530

Jiawei Shu, Feng Cheng, Zhe Gong, Liwei Ying, Chenggui Wang, Chao Yu, Xiaopeng Zhou, Mu Xiao, Jingkai Wang, Kaishun Xia, Xianpeng Huang, Yiqing Tao, Kesi Shi, Yuemei Liu, Chengzhen Liang, Qixin Chen*, Xinhua Feng* and Fangcai Li*


DOI: 10.2174/1574888X15666200421112622

Editor-in-Chief

James J. Yoo
(14898 citations)
Wake Forest Institute for Regenerative Medicine
Wake Forest University School of Medicine
Winston-Salem, NC
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Stem Cell Research & Therapy Journal was launched in 2006. Dr. James J. Yoo serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog