Bentham Science Logo

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 13 - Number 2


Editorial


Review Article

Bivalent Histone Modifications and Development

, 13(2): 83 - 90

Feifei Li, Mian Wan, Binpeng Zhang, Yiran Peng, Yachuan Zhou, Caixia Pi, Xin Xu, Ling Ye, Xuedong Zhou and Liwei Zheng*


DOI: 10.2174/1574888X12666170123144743


Review ArticleReview ArticleReview ArticleReview Article
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science