Bentham Science Logo

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 12 - Number 6


Review ArticleReview Article   Open AccessReview ArticleReview ArticleReview Article

Adipose Tissue-Derived Pericytes for Cartilage Tissue Engineering

, 12(6): 513 - 521

Jinxin Zhang, Chunyan Du, Weimin Guo, Pan Li, Shuyun Liu, Zhiguo Yuan, Jianhua Yang, Xun Sun, Heyong Yin, Quanyi Guo* and Chenfu Zhou*


DOI: 10.2174/1574888X12666170321111211Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science