Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 11 - Number 3

Meet Our Associate Editor:

, 11(3): 175

Xiaosong Gu


DOI: 10.2174/1574888X1103160303173232
Editorial (Thematic Issue: Important Roles of PPAR in Stem Cell Differentiation)

, 11(3): 176

Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X1103160303173353
Regulators of Stem Cells Proliferation in Tissue Regeneration

, 11(3): 177 - 187

Chenchen Zhou, Brian E. Grottkau and Shujuan Zou


DOI: 10.2174/1574888X10666150531172108
Recent Evidence of the Regulatory Role of PPARs in Neural Stem Cells and Their Underlying Mechanisms for Neuroprotective Effects

, 11(3): 188 - 196

Jing Wang, Yun Shen, Yiming Zhang, Rui Zhang, Xiaoshan Tang, Li Fang and Yuanzhi Xu


DOI: 10.2174/1574888X10666150416113630
MicroRNAs and Peroxisome Proliferator-Activated Receptors Governing the Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

, 11(3): 197 - 207

Chenglong Huang, Shiran Gou, Lei Wang, Kui Huang, Lin Liu, Wenjie Zhao, Lige Zheng and Jingang Xiao


DOI: 10.2174/1574888X10666150528144517
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ and Its Ligands in the Treatment of Tumors in the Nervous System

, 11(3): 208 - 215

Yun Shen, Yun Lu, Fang Yu, Chuntie Zhu, Hua Wang and Jing Wang


DOI: 10.2174/1574888X10666150728122034
PPARγ and Wnt Signaling in Adipogenic and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

, 11(3): 216 - 225

Zongyi Yuan, Qing Li, Shihong Luo, Zhi Liu, Daowen Luo, Bo Zhang, Dongdong Zhang, Pengcheng Rao and Jingang Xiao


DOI: 10.2174/1574888X10666150519093429
Expression and Function of PPARs in Cancer Stem Cells

, 11(3): 226 - 234

Yiming Zhang, Xu Zhang, Jing Wang, Yun Shen, Xiaoshan Tang, Fang Yu and Raorao Wang


DOI: 10.2174/1574888X10666150728122921
Epigenetic Regulation of Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

, 11(3): 235 - 246

Gang Fu, Aishu Ren, Yu Qiu and Yi Zhang


DOI: 10.2174/1574888X10666150528153313
Cross-Talking Between PPAR and WNT Signaling and its Regulation in Mesenchymal Stem Cell Differentiation

, 11(3): 247 - 254

Chenyuan Xu, Jing Wang, Tianjie Zhu, Yun Shen, Xiaoshan Tang, Li Fang and Yuanzhi Xu


DOI: 10.2174/1574888X10666150723145707
Molecular Mechanisms of PPAR-γ Governing MSC Osteogenic and Adipogenic Differentiation

, 11(3): 255 - 264

Haoliang Zhuang, Xu Zhang, Chuntie Zhu, Xiaoshan Tang, Fang Yu, Guang wei Shang and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X10666150531173309
The Pleiotropic Effects of PPARs on Vascular Cells and Angiogenesis: Implications for Tissue Engineering

, 11(3): 265 - 273

Ke Sun, Renhuan Huang, Songtao Wu, Zhaozhao Chen, Shuwen Deng, Jinglin Zhou and Jing Xie


DOI: 10.2174/1574888X1103160303181155
PPARγ and Its Ligands: Potential Antitumor Agents in the Digestive System

, 11(3): 274 - 281

Linjing Shu, Renhuan Huang, Songtao Wu, Zhaozhao Chen, Ke Sun, Yan Jiang and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X10666150630111618
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ: Master Regulator of Adipogenesis and Obesity

, 11(3): 282 - 289

Xiaoru Shao, Meiqi Wang, Xueqin Wei, Shuwen Deng, Na Fu, Qiang Peng, Yan Jiang, Ling Ye, Jiamin Xie and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X10666150528144905
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR) in Regenerative Medicine: Molecular Mechanism for PPAR in Stem Cells’ Adipocyte Differentiation

, 11(3): 290 - 298

Qiang Xie, Taoran Tian, Zhaozhao Chen, Shuwen Deng, Ke Sun, Jing Xie and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X10666150902093755
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science