Bentham Science Logo

Contents

Current Stem Cell Research & Therapy, Volume 10 - Number 5


Editorial

Enamel Regeneration in Making a Bioengineered Tooth

, 10(5): 434 - 442

Ruoshi Xu, Yachuan Zhou, Binpeng Zhang, Jiefei Shen, Bo Gao, Xin Xu, Ling Ye, Liwei Zheng and Xuedong Zhou


DOI: 10.2174/1574888X10666150305104116


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science