Most Cited Articles

Cross-Talking Between PPAR and WNT Signaling and its Regulation in Mesenchymal Stem Cell Differentiation

, 2016; 11(3): 247-254.

Chenyuan Xu, Jing Wang, Tianjie Zhu, Yun Shen, Xiaoshan Tang, Li Fang and Yuanzhi Xu


DOI: 10.2174/1574888X10666150723145707


Molecular Mechanisms of PPAR-γ Governing MSC Osteogenic and Adipogenic Differentiation

, 2016; 11(3): 255-264.

Haoliang Zhuang, Xu Zhang, Chuntie Zhu, Xiaoshan Tang, Fang Yu, Guang wei Shang and Xiaoxiao Cai


DOI: 10.2174/1574888X10666150531173309


Telocytes Contribute as Cell Progenitors and Differentiation Inductors in Tissue Regeneration

, 2016; 11(5): 383-389.

Maria-Giuliana Vannucchi, Daniele Bani and Maria-Simonetta Faussone-Pellegrini


DOI: 10.2174/1574888X10666150528142741


PPARγ and Wnt Signaling in Adipogenic and Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

, 2016; 11(3): 216-225.

Zongyi Yuan, Qing Li, Shihong Luo, Zhi Liu, Daowen Luo, Bo Zhang, Dongdong Zhang, Pengcheng Rao and Jingang Xiao


DOI: 10.2174/1574888X10666150519093429


Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ: Master Regulator of Adipogenesis and Obesity

, 2016; 11(3): 282-289.

Xiaoru Shao, Meiqi Wang, Xueqin Wei, Shuwen Deng, Na Fu, Qiang Peng, Yan Jiang, Ling Ye, Jiamin Xie and Yunfeng Lin


DOI: 10.2174/1574888X10666150528144905


Telocytes as a Source of Progenitor Cells in Regeneration and Repair Through Granulation Tissue

, 2016; 11(5): 395-403.

Lucio Díaz-Flores, Ricardo Gutiérrez, Maria Pino García, Miriam González, Lucio Díaz-Flores and Juan Francisco Madrid


DOI: 10.2174/1574888X10666151001115111


Cardiac Telocytes

, 2016; 11(5): 404-409.

Lichan Tao, Hui Wang, Xiuzhi Wang, Xiangqing Kong and Xinli Li


DOI: 10.2174/1574888X10666150113113420


Management of Inflammatory Bowel Disease Using Stem Cell Therapy

, 2016; 11(1): 72-77.

Mohammad R. Irhimeh and Julian Cooney


DOI: 10.2174/1574888X10666150728121738


Betulinic Acid Kills Colon Cancer Stem Cells

, 2016; 11(5): 427-433.

Lisette Potze, Simone di Franco, Jan H. Kessler, Giorgio Stassi and Jan Paul Medema


DOI: 10.2174/1574888X11666151203223512


Transmission Electron Microscopy as Key Technique for the Characterization of Telocytes

, 2016; 11(5): 410-414.

Irene Cantarero, Maria Jose Luesma, Jose Miguel Alvarez-Dotu, Eduardo Muñoz and Concepcion Junquera


DOI: 10.2174/1574888X10666150306155435


Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science