Most Accessed Articles

Extracellular Matrix Scaffolds for Tissue Engineering and Regenerative Medicine

, 2017; 12(3): 233-246.

Sheng Yi, Fei Ding, Leiiei Gong and Xiaosong Gu


DOI: 10.2174/1574888X11666160905092513


Hair Regeneration Therapy: Application of Adipose-Derived Stem Cells

, 2017; 12(7): 531-534.

Hirotaro Fukuoka*, Keigo Narita and Hirotaka Suga


DOI: 10.2174/1574888X12666170522114307


The Basic Mechanism of Hair Growth Stimulation by Adipose-derived Stem Cells and Their Secretory Factors

, 2017; 12(7): 535-543.

Chong Hyun Won*, Gyeong-Hun Park, Xunwei Wu, Thanh-Nga Tran, Ki-young Park, Byung-Soon Park, Dong Young Kim, Ohsang Kwon and Kyu-Han Kim*


DOI: 10.2174/1574888X12666170829161058


Role of DNA and RNA N6-Adenine Methylation in Regulating Stem Cell Fate

, 2018; 13(1): 31-38.

Yunshu Wu, Chenchen Zhou and Quan Yuan*


DOI: 10.2174/1574888X12666170621125457


Up-to-date Clinical Trials of Hair Regeneration Using Conditioned Media of Adipose-Derived Stem Cells in Male and Female Pattern Hair Loss

, 2017; 12(7): 524-530.

Hyoseung Shin, Chong Hyun Won, Woon-Kyung Chung and Byung-Soon Park*


DOI: 10.2174/1574888X12666170504120244


MicroRNA Regulation in Osteogenic and Adipogenic Differentiation of Bone Mesenchymal Stem Cells and its Application in Bone Regeneration

, 2018; 13(1): 26-30.

Binbin Li *


DOI: 10.2174/1574888X12666170605112727


The Epigenetic Regulation in Tooth Development and Regeneration

, 2018; 13(1): 4-15.

Yao Lin, Liwei Zheng, Li Fan, Wei Kuang, Rui Guo, Jiong Lin, Jiahua Wu and Jiali Tan*


DOI: 10.2174/1574888X11666161129142525


Mesenchymal Stem Cells Derived from Wharton's Jelly of the Umbilical Cord: Biological Properties and Emerging Clinical Applications

, 2013; 8(2): 144-155.

Aristea K. Batsali, Maria-Christina Kastrinaki, Helen A. Papadaki and Charalampos Pontikoglou


DOI: 10.2174/1574888X11308020005


A Systemic Review of Adult Mesenchymal Stem Cell Sources and their Multilineage Differentiation Potential Relevant to Musculoskeletal Tissue Repair and Regeneration

, 2017; 12(8): 601-610.

Rhiannon Nancarrow-Lei, Pouya Mafi, Reza Mafi* and Wasim Khan


DOI: 10.2174/1574888X12666170608124303


The Origin and Identification of Mesenchymal Stem Cells in Teeth: from Odontogenic to Non-odontogenic

, 2018; 13(1): 39-45.

Dixin Cui, Hongyu Li, Mian Wan, Yiran Peng, Xin Xu, Xuedong Zhou and Liwei Zheng*


DOI: 10.2174/1574888X12666170913150403


Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science