Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Signal Transduction Therapy

Volume 17, 3 Issues, 2022
ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Signal Transduction Therapy , Volume 9 - Number 3


Current Biomarkers for Lung Cancer

, 9(3): 123 - 128

Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan


DOI: 10.2174/1574362409666140911225531


MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

, 9(3): 129 - 140

Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu


DOI: 10.2174/1574362410666150116235118Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

, 9(3): 148 - 155

Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang


DOI: 10.2174/1574362410666150205165504


FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

, 9(3): 156 - 163

Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu


DOI: 10.2174/1574362410666150116234706

Editor-in-Chief

Jingxuan Yang
Department of Medicine
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Signal Transduction Therapy was launched in 2006. Dr. Jingxuan Yang serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog