Bentham Science Logo

Current Signal Transduction Therapy

Volume 14, 2 Issues, 2019
ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Signal Transduction Therapy, Volume 9 - Number 3

Hypoxia, Lead Toxicities and Oxidative Stress: Cell Signaling, Molecular Interactions and Antioxidant (Vitamin C) Defense

, 9(3): 113 - 122

Kusal K. Das and Sikha Saha


DOI: 10.2174/1574362410666150225232258Current Biomarkers for Lung Cancer

, 9(3): 123 - 128

Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan


DOI: 10.2174/1574362409666140911225531


MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

, 9(3): 129 - 140

Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu


DOI: 10.2174/1574362410666150116235118


Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

, 9(3): 141 - 147

Leixing Xie, Ruikai Du, Jingxue Niu and Hongbin Liu


DOI: 10.2174/1574362410666141224210818Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

, 9(3): 148 - 155

Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang


DOI: 10.2174/1574362410666150205165504FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

, 9(3): 156 - 163

Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu


DOI: 10.2174/1574362410666150116234706Improvement in Quality of Life in Old People with Aortic Stenosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation

, 9(3): 164 - 171

Yue Li, Wei Guo, Tao Zhang, Jie Liu, Senhao Jia, Xiaoping Liu and Xin Jia


DOI: 10.2174/1574362410666150302231656

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog