Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Signal Transduction Therapy

Volume 16, 3 Issues, 2021
ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Signal Transduction Therapy, Volume 9 - Number 3

Hypoxia, Lead Toxicities and Oxidative Stress: Cell Signaling, Molecular Interactions and Antioxidant (Vitamin C) Defense

, 9(3): 113 - 122

Kusal K. Das and Sikha Saha


DOI: 10.2174/1574362410666150225232258Current Biomarkers for Lung Cancer

, 9(3): 123 - 128

Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan


DOI: 10.2174/1574362409666140911225531


MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

, 9(3): 129 - 140

Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu


DOI: 10.2174/1574362410666150116235118


Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

, 9(3): 141 - 147

Leixing Xie, Ruikai Du, Jingxue Niu and Hongbin Liu


DOI: 10.2174/1574362410666141224210818Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

, 9(3): 148 - 155

Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang


DOI: 10.2174/1574362410666150205165504FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

, 9(3): 156 - 163

Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu


DOI: 10.2174/1574362410666150116234706Improvement in Quality of Life in Old People with Aortic Stenosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation

, 9(3): 164 - 171

Yue Li, Wei Guo, Tao Zhang, Jie Liu, Senhao Jia, Xiaoping Liu and Xin Jia


DOI: 10.2174/1574362410666150302231656

Editor-in-Chief

Jingxuan Yang
Department of Medicine
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Signal Transduction Therapy was launched in 2006. Dr. Jingxuan Yang serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog