Bentham Science Logo

Current Signal Transduction Therapy

Volume 14, 2 Issues, 2019
ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Signal Transduction Therapy, Volume 9 - Number 2

Hydrogen Sulfide Regulates Vascular Inflammation and its Related Signaling Pathways

, 9(2): 59 - 63

Shasha Feng, Junbao Du, Selena Y. Chen, Wen Yu, Chaoshu Tang and Hongfang Jin


DOI: 10.2174/1574362409666141201204902MicroRNAs in Diabetic β Cell Dysfunction and their Role as Biomarkers

, 9(2): 64 - 69

Yaxi Chen, Haoming Tian and Xijie Yu


DOI: 10.2174/1574362410666150114230309The Heterogeneity of Glioma Stem Cells

, 9(2): 70 - 77

Suojun Zhang, Feng Wan, Lin Han, Fei Ye, Dongsheng Guo and Ting Lei


DOI: 10.2174/1574362409666140901225437Signal Transduction Therapy in Pancreatic Cancer

, 9(2): 78 - 82

Xiaotian Sun, Zhaoshen Li and Min Li


DOI: 10.2174/1574362409666141201205149Molecular Prevalence and Risk Factors of Gastroesophageal Reflux Disease in Hemodialysis Patients

, 9(2): 83 - 92

Jun-Feng Hao, Xiao-Tian Sun, Jiu-Xu Bai, Xiao-Ling Zhang, Shou-Nan Wang, Bing Shao, Zhao-Shen Li and Ning Cao


DOI: 10.2174/1574362409666140929200107Matrix Metalloproteinase Inhibitor MMI-166 Suppresses the Growth of SW1990 Human Pancreatic Cancer Cells

, 9(2): 93 - 100

Junben Wu, Muhammad Shahbaz, Shujing Wang, Bengang Gong, Benjia Liang, Ruliang Fang, Bo Qiu, Min Jiang, Yang Li and Jun Niu


DOI: 10.2174/1574362409666141201202706miR-202 Mediates Metabolic Shift in Lung Cancer Cells via Targeting HK2

, 9(2): 101 - 105

Jin Li, Baohua Zhang, Qihuang Chen and Qiang Li


DOI: 10.2174/1574362410666150107234535Nephro-Protective Effect of Cortex Lycii Radicis Extracts in Streptozotocin- Induced Diabetic Rats

, 9(2): 106 - 111

Wang Dong and Ye Zhen


DOI: 10.2174/1574362410666150114230603
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog