Bentham Science Logo

Current Signal Transduction Therapy

Volume 14, 2 Issues, 2019
ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Signal Transduction Therapy, Volume 10 - Number 2Self-assembling Peptide Nanofibers Containing D-amino Acids for Tetrandrine Delivery

, 10(2): 83 - 88

Qian Liu, Xiaoyong Yi and Xiaomeng Hu


DOI: 10.2174/1574362410666150625190853Nano-Tetrandrine Efficiently Inhibits the Proliferation and Induces the Apoptosis of Hep2 Cells through a Mitochondrial Signaling Pathway

, 10(2): 89 - 94

Yu Wang, Huiping Ye and Haitao Yin


DOI: 10.2174/1574362410666150625190515Enhanced Neuroprotection of Ischemic Stroke Based on Liposomal Drug Delivery System Loading a Novel Uncoupler of Ischemia-induced nNOSPSD- 95

, 10(2): 95 - 103

Zhongyuan Wang, Lin Wu, Ming Xu, Yuan Huang, Baoyan Wang, Yue Zhao, Lingyan Lv, Yan Jiang, Qunwei Xu and Hongliang Xin


DOI: 10.2174/1574362410666150625185717The Protective Effects and Mechanism of Resveratrol-loaded Nanoparticles on HK-2 Cells Suffering from Hypoxia-reoxygenayion

, 10(2): 104 - 111

Hailun Li, Yu Hu, Yong Xu, Lili Zhong, Yongtao Lin, Xi Da, Weinan Yu and Donghui Zheng


DOI: 10.2174/1574362410666150625190132Harmine Induces Gastric Cancer Cell Apoptosis through the ROSmediated PI3K/AKT Signaling Pathway

, 10(2): 112 - 118

Qingqing Ding, Zhuoyun Wang, Ke Ma and Qi Chen


DOI: 10.2174/1574362410666150625190713In vivo Radiosensitization of Human Glioma U87 Cells Induced by Upregulated Expression of DUSP-2 after Treatment with Curcumin

, 10(2): 119 - 125

Lei Zhang, Xiaopeng Ding, Jin Huang, Chen Jiang, Boqiang Cao, Yu Qian, Chao Cheng, Minchao Dai, Xiaoyi Guo and Junfei Shao


DOI: 10.2174/1574362410666150109223303Paeonol Inhibits Migration, Invasion and Bone Adhesion of Small Cell Lung Cancer Cells

, 10(2): 126 - 130

Yong Tian, Cong Chen, Yu Zhang, Zhen Zhang and Haiyan Xie


DOI: 10.2174/1574362410666150625191130Endoscopic Ultrasonography: A Novel Management Strategy for Pancreatic Diseases

, 10(2): 131 - 139

Zhen-Hua Zhao, Qi-Jie Zhang, Bin Song, Zhuan Liao, Xiao-Tian Sun and Zhao-Shen Li


DOI: 10.2174/1574362410666150615222344The Clinical Significance of Indocyanine Green Excretion Test in Evaluation of Liver Functional Reserve

, 10(2): 140 - 145

Yu Wei, Qiu Yunqing and Ying Chaoqun


DOI: 10.2174/1574362410666150625185126

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog