Bentham Science Logo

Contents

Current Proteomics, Volume 10 - Number 3Anti-cancer Therapies in High Grade Gliomas

, 10(3): 246 - 260

Cristiana Pistol Tanase, Ana-Maria Enciu, Simona Mihai, Ana Iulia Neagu, Bogdan Calenic and Maria Linda Cruceru


DOI: 10.2174/1570164611310030007


Mycobacterium tuberculosis Biology Revealed by Proteome Profiling and Integration of Multi-omics Data—Proteomics Insight into M. tuberculosis Systems Biology

, 10(3): 261 - 268

Wanyan Deng, Xiangyu Fan, Xiaozhen Wang, Ying He, Zihui Li, Jie Song, Lingyan Ping, Lei Chang, Duc Minh Duong, Zongde Zhang, Ping Xu and Jianping Xie


DOI: 10.2174/15701646113106660002Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science