Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Protein & Peptide Science

Volume 23, 12 Issues, 2022
ISSN: 1875-5550 (Online)
ISSN: 1389-2037 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Protein & Peptide Science , Volume 18 - Number 6
Review Article

Roles of Biogenic Amines in Intestinal Signaling

, 18(6): 532 - 540

Peixin Fan, Peixia Song, Linsen Li, Chang Huang, Jingshu Chen, Wenjun Yang, Shiyan Qiao, Guoyao Wu, Guolong Zhang* and Xi Ma*


DOI: 10.2174/1389203717666160627073048
Review Article
Review Article

The Multiple Roles of XBP1 in Regulation of Glucose and Lipid Metabolism

, 18(6): 630 - 635

Jianjing Yang, Xiaojie Wu, Xiaoting Wu, Dijia Zhou, Tengmei Lin, Saidan Ding, Yu Zhang, Jiangnan Xue* and Qichuan Zhuge*


DOI: 10.2174/1389203717666160627085011


Review Article

Protein Metabolism and Signal Pathway Regulation in Rumen and Mammary Gland

, 18(6): 636 - 651

Ya Jing Wang, Jian Xin Xiao, Shengli Li*, Jing Jing Liu, Gibson Maswayi Alugongo, Zhi Jun Cao, Hong Jian Yang, Shu Xiang Wang and Kendall C. Swanson


DOI: 10.2174/1389203717666160627075021Editor-in-Chief

Ben M. Dunn
Department of Biochemistry and Molecular Biology University of Florida
College of Medicine, P.O. Box 100245, Gainesville
Florida, FL
(United States)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo
New eBookYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog