Bentham Science Logo

Current Protein & Peptide Science

Volume 20, 12 Issues, 2019
ISSN: 1875-5550 (Online)
ISSN: 1389-2037 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Protein & Peptide Science, Volume 18 - Number 6Review Article


Review Article

Roles of Biogenic Amines in Intestinal Signaling

, 18(6): 532 - 540

Peixin Fan, Peixia Song, Linsen Li, Chang Huang, Jingshu Chen, Wenjun Yang, Shiyan Qiao, Guoyao Wu, Guolong Zhang and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627073048Review Article

Maintenance of Gastrointestinal Glucose Homeostasis by the Gut-Brain Axis

, 18(6): 541 - 547

Xiyue Chen, Shabnam Eslamfam, Luoyun Fang, Shiyan Qiao and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627083604Review Article

Nuclear Receptors in Hepatic Glucose and Lipid Metabolism During Neonatal and Adult Life

, 18(6): 548 - 561

Demin Cai, Haoyu Liu and Ruqian Zhao


DOI: 10.2174/1389203717666160627081751Review Article

AMPK Regulation of Glucose, Lipid and Protein Metabolism: Mechanisms and Nutritional Significance

, 18(6): 562 - 570

Liuqin He, Xihong Zhou, Niu Huang, Huan Li, Junquan Tian, Tiejun Li, Kang Yao, Clares M. Nyachoti, Sung Woo Kim and Yulong Yin


DOI: 10.2174/1389203717666160627071125Review Article

Signal Proteins Involved in Myogenic Stem Cells Differentiation

, 18(6): 571 - 578

Zhiqing Huang, Xiaoyan Wang and Daiwen Chen


DOI: 10.2174/1389203717666160623090321Review Article

MicroRNA in Skeletal Muscle: Its Crucial Roles in Signal Proteins, Mus cle Fiber Type, and Muscle Protein Synthesis

, 18(6): 579 - 588

Jing Zhang and Yu Lan Liu


DOI: 10.2174/1389203717666160621122405Review Article


Review Article

L-Arginine Modulates Glucose and Lipid Metabolism in Obesity and Diabetes

, 18(6): 599 - 608

Shengdi Hu, Meng Han, Arash Rezaei, Defa Li, Guoyao Wu and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627074017Review Article

Discovery of Novel Genes Mediating Glucose and Lipid Metabolisms

, 18(6): 609 - 618

Pingting Guo, Yuan Li, Shabnam Eslamfam, Wei Ding and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627084304Review Article

“Bridge Proteins” Link Inflammation and Metabolic Diseases: Potential Targets for Therapeutics

, 18(6): 619 - 629

Hailong Jiang, Guixin Qin, Xuefeng Zhang and Dongsheng Che


DOI: 10.2174/1389203717666160627081207Review Article

The Multiple Roles of XBP1 in Regulation of Glucose and Lipid Metabolism

, 18(6): 630 - 635

Jianjing Yang, Xiaojie Wu, Xiaoting Wu, Dijia Zhou, Tengmei Lin, Saidan Ding, Yu Zhang, Jiangnan Xue and Qichuan Zhuge


DOI: 10.2174/1389203717666160627085011Review Article

Protein Metabolism and Signal Pathway Regulation in Rumen and Mammary Gland

, 18(6): 636 - 651

Ya Jing Wang, Jian Xin Xiao, Shengli Li, Jing Jing Liu, Gibson Maswayi Alugongo, Zhi Jun Cao, Hong Jian Yang, Shu Xiang Wang and Kendall C. Swanson


DOI: 10.2174/1389203717666160627075021

Editor-in-Chief

Ben M. Dunn
Department of Biochemistry and Molecular Biology University of Florida
College of Medicine, P.O. Box 100245, Gainesville
Florida, FL 32610-0245
USA

Journal History

Current protein and Peptide Science was introduced in 2000 with the assistance of Dr. Ben M. Dunn, who is the current Editor-in-Chief serving since 2000.
Track Your Manuscript:


Scopus CiteScore Metrics: 1.64

New eBook

Advances in Protein and Peptide SciencesYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog