Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Protein & Peptide Science

Volume 22, 12 Issues, 2021
ISSN: 1875-5550 (Online)
ISSN: 1389-2037 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Protein & Peptide Science, Volume 18 - Number 6Review Article


Review Article

Roles of Biogenic Amines in Intestinal Signaling

, 18(6): 532 - 540

Peixin Fan, Peixia Song, Linsen Li, Chang Huang, Jingshu Chen, Wenjun Yang, Shiyan Qiao, Guoyao Wu, Guolong Zhang and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627073048Review Article

Maintenance of Gastrointestinal Glucose Homeostasis by the Gut-Brain Axis

, 18(6): 541 - 547

Xiyue Chen, Shabnam Eslamfam, Luoyun Fang, Shiyan Qiao and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627083604Review Article

Nuclear Receptors in Hepatic Glucose and Lipid Metabolism During Neonatal and Adult Life

, 18(6): 548 - 561

Demin Cai, Haoyu Liu and Ruqian Zhao


DOI: 10.2174/1389203717666160627081751Review Article

AMPK Regulation of Glucose, Lipid and Protein Metabolism: Mechanisms and Nutritional Significance

, 18(6): 562 - 570

Liuqin He, Xihong Zhou, Niu Huang, Huan Li, Junquan Tian, Tiejun Li, Kang Yao, Clares M. Nyachoti, Sung Woo Kim and Yulong Yin


DOI: 10.2174/1389203717666160627071125Review Article

Signal Proteins Involved in Myogenic Stem Cells Differentiation

, 18(6): 571 - 578

Zhiqing Huang, Xiaoyan Wang and Daiwen Chen


DOI: 10.2174/1389203717666160623090321Review Article

MicroRNA in Skeletal Muscle: Its Crucial Roles in Signal Proteins, Mus cle Fiber Type, and Muscle Protein Synthesis

, 18(6): 579 - 588

Jing Zhang and Yu Lan Liu


DOI: 10.2174/1389203717666160621122405Review Article


Review Article

L-Arginine Modulates Glucose and Lipid Metabolism in Obesity and Diabetes

, 18(6): 599 - 608

Shengdi Hu, Meng Han, Arash Rezaei, Defa Li, Guoyao Wu and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627074017Review Article

Discovery of Novel Genes Mediating Glucose and Lipid Metabolisms

, 18(6): 609 - 618

Pingting Guo, Yuan Li, Shabnam Eslamfam, Wei Ding and Xi Ma


DOI: 10.2174/1389203717666160627084304Review Article

“Bridge Proteins” Link Inflammation and Metabolic Diseases: Potential Targets for Therapeutics

, 18(6): 619 - 629

Hailong Jiang, Guixin Qin, Xuefeng Zhang and Dongsheng Che


DOI: 10.2174/1389203717666160627081207Review Article

The Multiple Roles of XBP1 in Regulation of Glucose and Lipid Metabolism

, 18(6): 630 - 635

Jianjing Yang, Xiaojie Wu, Xiaoting Wu, Dijia Zhou, Tengmei Lin, Saidan Ding, Yu Zhang, Jiangnan Xue and Qichuan Zhuge


DOI: 10.2174/1389203717666160627085011Review Article

Protein Metabolism and Signal Pathway Regulation in Rumen and Mammary Gland

, 18(6): 636 - 651

Ya Jing Wang, Jian Xin Xiao, Shengli Li, Jing Jing Liu, Gibson Maswayi Alugongo, Zhi Jun Cao, Hong Jian Yang, Shu Xiang Wang and Kendall C. Swanson


DOI: 10.2174/1389203717666160627075021
Editor-in-Chief

Ben M. Dunn
Department of Biochemistry and Molecular Biology University of Florida
College of Medicine, P.O. Box 100245, Gainesville
Florida, FL 32610-0245
(USA)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current protein and Peptide Science was introduced in 2000 with the assistance of Dr. Ben M. Dunn, who is the current Editor-in-Chief serving since 2000.
New eBook

Advances in Protein and Peptide SciencesYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog