Bentham Science Logo

Contents

Current Protein & Peptide Science, Volume 11 - Number 6

A Summary of Computational Resources for Protein Phosphorylation

, 11(6): 485 - 496

Yu Xue, Xinjiao Gao, Jun Cao, Zexian Liu, Changjiang Jin, Longping Wen, Xuebiao Yao and Jian Ren


DOI: 10.2174/138920310791824138Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science