Bentham Science Logo

Contents

Current Physical Chemistry, Volume 2 - Number 3
Review on Hydrate Dissociation Kinetic Behavior

, 2(3): 294 - 311

Wen-Zhi Li, Chang-Yu Sun, Sheng-Li Li, Feng-Guang Li, Qing-Yuan, Bei Liu, Qing-Lan Ma, Lan-Ying Yang and Guang-Jin Chen


DOI: 10.2174/1877946811202030294Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science