Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 23 - Number 7


Review ArticleReview ArticleReview Article


Review Article


Review ArticleReview ArticleReview Article

Salvia miltiorrhiza: A Potential Red Light to the Development of Cardiovascular Diseases

, 23(7): 1077 - 1097

Lili Wang, Rufeng Ma, Chenyue Liu, Haixia Liu, Ruyuan Zhu, Shuzhen Guo, Minke Tang, Yu Li, Jianzhao Niu, Min Fu, Sihua Gao and Dongwei Zhang


DOI: 10.2174/1381612822666161010105242Review ArticleReview ArticleWebmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science