Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 23 - Number 39

Editorial

Editorial: Towards MiRNA Based Therapeutics for Lung Cancer

, 23(39): 5971 - 5972

De-Jia Li and Cheng-Cao Sun


DOI: 10.2174/138161282339180212095249
Review Article

Regulation Mechanism of MicroRNAs in Non-Small Cell Lung Cancer

, 23(39): 5973 - 5982

Feng-Yun Gong, Tao Bai, Ding-Yu Zhang*, Chao-lin Huang, Jing Lv, Jing-Li Wang, Xu-Dong Hu, Juan Wang and Wei Liu


DOI: 10.2174/1381612823666170714153424
Review Article

The Roles of microRNAs in Regulating Chemotherapy Resistance of Non-Small Cell Lung Cancer

, 23(39): 5983 - 5988

Xiaoxuan Wei, Xiaoyan Shen, Yanchen Ren and Weidong Hu*


DOI: 10.2174/1381612823666171018105207
Review Article

MiRNA-based Therapeutics for Lung Cancer

, 23(39): 5989 - 5996

Miaowei Wu*, Guosheng Wang*, Wei Tian, Yongchuan Deng and Yibing Xu


DOI: 10.2174/1381612823666170714151715
Review Article

Role of miRNA in Lung Cancer-Potential Biomarkers and Therapies

, 23(39): 5997 - 6010

Xiaohong Du, Jitai Zhang, Juping Wang*, Xiaoming Lin* and Feng Ding*


DOI: 10.2174/1381612823666170714150118
Review Article

MiRNA-based Therapeutic Strategy in Lung Cancer

, 23(39): 6011 - 6018

Guang Li, Jing Fang, Ying Wang, Hu Wang* and Cheng-Cao Sun*


DOI: 10.2174/1381612823666170725141954
Review Article

Anti-Cancer Drug Delivery Using Carbohydrate-Based Polymers

, 23(39): 6019 - 6032

Javad Ranjbari, Ahad Mokhtarzadeh, Abbas Alibakhshi, Maryam Tabarzad*, Maryam Hejazi and Mohammad Ramezani*


DOI: 10.2174/1381612823666170505124927
Review Article

PD-1/PD-L1 Inhibitors for Immuno-oncology: From Antibodies to Small Molecules

, 23(39): 6033 - 6041

Qiaohong Geng, Peifu Jiao*, Peng Jin, Gaoxing Su, Jinlong Dong and Bing Yan*


DOI: 10.2174/1381612823666171004120152
Review Article

Global Effects of Early Life Stress on Neurons and Glial Cells

, 23(39): 6042 - 6049

Duenas Zulma*, Caicedo-Mera Juan Carlos and Torner Luz


DOI: 10.2174/1381612823666170224111641
Review Article

The Food and Drug Addiction Epidemic: Targeting Dopamine Homeostasis

, 23(39): 6050 - 6061

Kenneth Blum, Panayotis K Thanos, Gene-Jack Wang, Marcelo Febo, Zsolt Demetrovics, Edward Justin Modestino*, Eric R. Braverman, David Baron, Rajendra D. Badgaiyan and Mark S. Gold


DOI: 10.2174/1381612823666170823101713
Research Article

A Novel Danshensu-Tetramethylpyrazine Conjugate DT-018 Provides Cardioprotection by Preserving Mitochondrial Function Through the MEF2D/PGC-1α Pathway

, 23(39): 6062 - 6070

Xiaojing Zhang, Jingxiong Luo, Yali Huang, Huixing Deng, Huihui Hu, Pei Yu, Yewei Sun*, Luchen Shan* and Yuqiang Wang


DOI: 10.2174/1381612823666170817125925
Research Article

Icariin Attenuates Interleukin-1β-Induced Inflammatory Response in Human Nucleus Pulposus Cells

, 23(39): 6071 - 6078

Wenbin Hua, Yukun Zhang, Xinghuo Wu, Liang Kang, Ji Tu, Kangcheng Zhao, Shuai Li, Kun Wang, Yu Song, Rongjin Luo, Zengwu Shao, Shuahua Yang and Cao Yang*


DOI: 10.2174/1381612823666170615112158
Research Article

Long-lasting Insulin Treatment Via a Single Subcutaneous Administration of Liposomes in Thermoreversible Pluronic® F127 Based Hydrogel

, 23(39): 6079 - 6085

Xiaoyu Chen, Blenda Chi Kwan Wong, Hubiao Chen, Shiping Zhang, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Congcong Lin, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Aiping Lu* and Zhijun Yang*


DOI: 10.2174/1381612823666170509123844
Research Article

Biomarkers of Cardiovascular Risk in Haemodialysis Patients

, 23(39): 6086 - 6095

Beata Franczyk, Anna Gluba-Brzozka* and Jacek Rysz


DOI: 10.2174/1381612823666170816114816
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science