Bentham Science Logo

Current Pharmaceutical Design

Volume 25, 46 Issues, 2019
ISSN: 1873-4286 (Online)
ISSN: 1381-6128 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 23 - Number 39


Review Article

Regulation Mechanism of MicroRNAs in Non-Small Cell Lung Cancer

, 23(39): 5973 - 5982

Feng-Yun Gong, Tao Bai, Ding-Yu Zhang*, Chao-lin Huang, Jing Lv, Jing-Li Wang, Xu-Dong Hu, Juan Wang and Wei Liu


DOI: 10.2174/1381612823666170714153424


Review Article
Review Article

The Food and Drug Addiction Epidemic: Targeting Dopamine Homeostasis

, 23(39): 6050 - 6061

Kenneth Blum, Panayotis K Thanos, Gene-Jack Wang, Marcelo Febo, Zsolt Demetrovics, Edward Justin Modestino*, Eric R. Braverman, David Baron, Rajendra D. Badgaiyan and Mark S. Gold


DOI: 10.2174/1381612823666170823101713Research Article

Icariin Attenuates Interleukin-1β-Induced Inflammatory Response in Human Nucleus Pulposus Cells

, 23(39): 6071 - 6078

Wenbin Hua, Yukun Zhang, Xinghuo Wu, Liang Kang, Ji Tu, Kangcheng Zhao, Shuai Li, Kun Wang, Yu Song, Rongjin Luo, Zengwu Shao, Shuahua Yang and Cao Yang*


DOI: 10.2174/1381612823666170615112158


Research Article

Long-lasting Insulin Treatment Via a Single Subcutaneous Administration of Liposomes in Thermoreversible Pluronic® F127 Based Hydrogel

, 23(39): 6079 - 6085

Xiaoyu Chen, Blenda Chi Kwan Wong, Hubiao Chen, Shiping Zhang, Zhaoxiang Bian, Ge Zhang, Congcong Lin, Muhammad Kashif Riaz, Deependra Tyagi, Aiping Lu* and Zhijun Yang*


DOI: 10.2174/1381612823666170509123844
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog