Bentham Science Logo

Current Pharmaceutical Design

Volume 25, 46 Issues, 2019
ISSN: 1873-4286 (Online)
ISSN: 1381-6128 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 21 - Number 22Zein-Based Nanofibres for Drug Delivery: Classes and Current Applications

, 21(22): 3199 - 3207

Yong Zhang, Lili Cui, Yan Chen, Heng Zhang, Jian Zhong, Yanan Sun, Nianqiu Shi, Chunlei Li and Wei Kong


DOI: 10.2174/1381612821666150531170448

EHDA Spraying: A Multi-Material Nano-Engineering Route

, 21(22): 3239 - 3247

Rita Haj-Ahmad, Manoochehr Rasekh, Kazem Nazari, Yongyang Li, Yike Fu, Binbin Li, Qiuhong Zhang, Zhen Xia, Heng Liu, Tongxu Gu, Gang Wang, Israfil Kucuk, Hashim Khan, Muhammad S. Arshad, Xiang Li and Zeeshan Ahmad


DOI: 10.2174/1381612821666150531171506

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog