Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 21 - Number 11


Influence of Bariatric Surgery on the Expression of Nesfatin-1 in Rats with Type 2 Diabetes Mellitus

, 21(11): 1464 - 1471

Zefeng Xia, Geng Wang, Huiqing Li, Chaojie Hu, Qingbo Wang, Anshu Li, Ende Zhao, Xiaoming Shuai, Jiliang Wang, Kailin Cai, Kaixiong Tao and Guobin Wang


DOI: 10.2174/1381612821666141219125527
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science