Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 21 - Number 10
Design of Small Molecules Targeting I-BAR Proteins

, 21(10): 1318 - 1326

Meng Cao, Weiwei Chang, Ming Zheng, Li Xie, Yu Zhang, Jin Cai, Junqing Chen, Xi Zhan, Min Ji and Ning Gu


DOI: 10.2174/1381612821666141120123724Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science