Bentham Science Logo

Current Pharmaceutical Design

Volume 25, 46 Issues, 2019
ISSN: 1873-4286 (Online)
ISSN: 1381-6128 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 20 - Number 11

Utility of MLH1 Methylation Analysis in the Clinical Evaluation of Lynch Syndrome in Women with Endometrial Cancer

, 20(11): 1655 - 1663

Amanda S. Bruegl, Bojana Djordjevic, Diana L. Urbauer, Shannon N. Westin, Pamela T. Soliman, Karen H. Lu, Rajyalakshmi Luthra and Russell R. Broaddus


DOI: 10.2174/13816128113199990538


Interplay between Epigenetics & Cancer Metabolism

, 20(11): 1706 - 1714

Vibhor Gupta, P. Gopinath, Mohd Askandar Iqbal, Sybille Mazurek, Kathryn E. Wellen and Rameshwar N. K. Bamezai


DOI: 10.2174/13816128113199990536

Epigenetic Inheritance of Paternally Expressed Imprinted Genes in the Testes of ICSI Mice

, 20(11): 1764 - 1771

Xiang-Rong Xu, Rong-guo Fu, Li-Ya Wang, Ning Wang, Fan Zhang, Fang Le, Lei Li, Le-Jun Li, Xiao-Zhen Liu, Ying-Ming Zheng, Hang-Ying Lou, Shi-Wen Jiang, Xiao-Ming Zhu, Yi-Min Zhu, He-Feng Huang and Fan Jin


DOI: 10.2174/13816128113199990520


Anti-Tumoral Effect of the Non-Nucleoside DNMT Inhibitor RG108 in Human Prostate Cancer Cells

, 20(11): 1803 - 1811

Ines Graca, Elsa J. Sousa, Tiago Baptista, Mafalda Almeida, Joao Ramalho-Carvalho, Carlos Palmeira, Rui Henrique and Carmen Jeronimo


DOI: 10.2174/13816128113199990516
Novel Therapeutic Targets in Neuropsychiatric Disorders: The Neuroepigenome

, 20(11): 1831 - 1839

Lucio Tremolizzo, Virginia Rodriguez-Menendez, Elisa Conti, Chiara Paola Zoia, Guido Cavaletti and Carlo Ferrarese


DOI: 10.2174/13816128113199990535HDAC as a Therapeutic Target for Treatment of Endometrial Cancers

, 20(11): 1847 - 1856

Juan Ren, Jia Zhang, Hui Cai, Yi Li, Yuelang Zhang, Xiaozhi Zhang, Dongli Zhao, Zongfang Li, Hongbing Ma, Jiansheng Wang, Yan-e Gao, Lisha Xiao, Rui Liu, Jiansheng Qian, Yan Liu, Hongxia Wei and Jinping Li


DOI: 10.2174/13816128113199990528


Epigenetic Interventions Increase the Radiation Sensitivity of Cancer Cells

, 20(11): 1857 - 1865

Juan Ren, Yongli Chu, Hongbing Ma, Yuelang Zhang, Xiaozhi Zhang, Dongli Zhao, Zongfang Li, Jiansheng Wang, Yan-e Gao, Lisha Xiao, Rui Liu, Jiansheng Qian, Yan Liu, Hongxia Wei and Shiwen Jiang


DOI: 10.2174/13816128113199990529


Comprehensive Analysis for Histone Acetylation of Human Colon Cancer Cells Treated with a novel HDAC Inhibitor

, 20(11): 1866 - 1873

Yunlong Zhao, Xiuli Fang, Ye Wang, Junmei Zhang, Sheng Jiang, Zhe Liu, Zhenyi Ma, Liyan Xu, Enmin Li and Kai Zhang


DOI: 10.2174/13816128113199990531


Epigenetic Modification Restores Functional PR Expression in Endometrial Cancer Cells

, 20(11): 1874 - 1880

Shujie Yang, Xue Xiao, Yichen Jia, Xiaoyue Liu, Yuping Zhang, Xinjun Wang, Christopher J. Winters, Eric J. Devor, Xiangbing Meng, Kristina W. Thiel and Kimberly K. Leslie


DOI: 10.2174/13816128113199990532


Cytostatic and Apoptotic Effects of DNMT and HDAC Inhibitors in Endometrial Cancer Cells

, 20(11): 1881 - 1887

Shaohua Xu, Juan Ren, Hai Bin Chen, Yanlin Wang, Qingyou Liu, Run Zhang, Shi-Wen Jiang and Jinping Li


DOI: 10.2174/13816128113199990527
Relations between GPR4 Expression, Microvascular Density (MVD) and Clinical Pathological Characteristics of Patients with Epithelial Ovarian Carcinoma (EOC)

, 20(11): 1904 - 1916

Juan Ren, Wen Jin, Yan-e Gao, Yuelang Zhang, Xiaozhi Zhang, Dongli Zhao, Hongbing Ma, Zongfang Li, Jiansheng Wang, Lisha Xiao, Rui Liu, Yuanyuan Chen, Jiansheng Qian, liying Niu, Hongxia Wei and Yan Liu


DOI: 10.2174/13816128113199990530
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog