Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 19 - Number 11


Advances in Clinical Study of Curcumin

, 19(11): 1966 - 1973

Chunfen Yang, Xun Su, Anchang Liu, Lin Zhang, Aihua Yu, Yanwei Xi and Guangxi Zhai


DOI: 10.2174/1381612811319110002

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science