Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 12 - Number 35Quaternary Structure, Substrate Selectivity and Inhibitor Design for SARS 3C-Like Proteinase

, 12(35): 4555 - 4564

Luhua Lai, Xiaofeng Han, Hao Chen, Ping Wei, Changkang Huang, Shiyong Liu, Keqiang Fan, Lu Zhou, Zhenming Liu, Jianfeng Pei and Ying Liu


DOI: 10.2174/138161206779010396Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science