Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 10 - Number 9Simulating the Interactions of Toxins with K+ Channels

, 10(9): 1057 - 1067

Xiaoqin Huang, Hong Liu, Meng Cui, Wei Fu, Kunqian Yu, Kaixian Chen, Xiaomin Luo, Jianhua Shen and Hualiang Jiang


DOI: 10.2174/1381612043452776Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science