Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Pharmaceutical Biotechnology

Volume 22, 15 Issues, 2021
ISSN: 1873-4316 (Online)
ISSN: 1389-2010 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Pharmaceutical Biotechnology, Volume 21 - Number 8


Review Article (Mini-Review)

The Physiologic Activity and Mechanism of Quercetin-Like Natural Plant Flavonoids

, 21(8): 654 - 658

Wujun Chen, Shuai Wang, Yudong Wu, Xin Shen, Shutan Xu, Zhu Guo*, Renshuai Zhang* and Dongming Xing*


DOI: 10.2174/1389201021666200212093130Research Article   Open Access

Development of Formulation Methods and Physical Characterization of Injectable Sodium Selenite Nanoparticles for the Delivery of Sorafenib tosylate

, 21(8): 659 - 666

Sivakumar S. Moni*, Mohammad F. Alam*, Mohammed M. Safhi , Muhammad H. Sultan, Hafiz A. Makeen and Mohamed E. Elmobark


DOI: 10.2174/1389201021666191230124041Research Article

Saponins of Panax japonicus Confer Neuroprotection against Brain Aging through Mitochondrial Related Oxidative Stress and Autophagy in Rats

, 21(8): 667 - 680

Jing-zhi Wan, Rui Wang, Zhi-yong Zhou, Li-li Deng, Chang-cheng Zhang, Chao-qi Liu, Hai-xia Zhao, Cheng-fu Yuan, Yu-min He, Yao-yan Dun, Ding Yuan* and Ting Wang*


DOI: 10.2174/1389201021666191216114815Research Article

Inhibition of Amyloid β Aggregation Using Optimized Nano-Encapsulated Formulations of Plant Extracts with High Metal Chelator Activities

, 21(8): 681 - 701

Fatma Kazdal, Fatemeh Bahadori*, Burak Celik, Abdulselam Ertas and Gulacti Topcu


DOI: 10.2174/1389201021666191210125851Research Article

Protective Effect of Paeoniflorin on Acute Cerebral Infarction in Rats

, 21(8): 702 - 709

Weilin Wu, Chenfeng Qiu, Xuewen Feng, Xiaoxiao Tao, Qian Zhu, Zhengjun Chen, Xiaomin Ma, Jinwei Yang and Xianjun Bao*


DOI: 10.2174/1389201021666191224151634Research Article

The Anti-Inflammatory Effects of Anacardic Acid on a TNF-α - Induced Human Saphenous Vein Endothelial Cell Culture Model

, 21(8): 710 - 719

Burak Önal*, Deniz Özen, Bülent Demir, Duygu Gezen Ak, Erdinç Dursun, Caner Demir, Ahmet Gökhan Akkan and Sibel Özyazgan


DOI: 10.2174/1389201020666191105154619Research Article

miR-205 Suppresses Pulmonary Fibrosis by Targeting GATA3 Through Inhibition of Endoplasmic Reticulum Stress

, 21(8): 720 - 726

Bingke Sun, Shumin Xu, Yanli Yan, Yusheng Li, Hongqiang Li, Guizhen Zheng, Tiancao Dong and Jianwen Bai*


DOI: 10.2174/1389201021666191210115614Research Article

Comparison of Vascular Responses to Vasoconstrictors in Human Placenta in Preeclampsia between Preterm and Later Term

, 21(8): 727 - 733

Xueqin Feng, Yumeng Zhang, Jianying Tao, Likui Lu, Yingying Zhang, Jingliu Liu, Meng Zhao, Jun Guo, Dan Zhu, Jianguo Zhu* and Zhice Xu*


DOI: 10.2174/1389201021666191217114111Research Article

Treatment with Melittin Induces Apoptosis and Autophagy of Fibroblastlike Synoviocytes in Patients with Rheumatoid Arthritis

, 21(8): 734 - 740

Shou-di He, Ning Tan, Chen-xia Sun, Kang-han Liao, Hui-jun Zhu, Xiao-guang Luo, Jie-yao Zhang, De-yu Li and Sheng-guang Huang*


DOI: 10.2174/1389201021666191210110826Research Article

Preparation and Characterization of β-glucosidase Films for Stabilization and Handling in Dry Configurations

, 21(8): 741 - 747

Liguang Zhang, Yanan Shen, Wenjing Lu, Lengqiu Guo, Min Xiang and Dayong Zhang*


DOI: 10.2174/1389201020666191202145351
Editor-in-Chief

Nikolaos Labrou
School of Food, Biotechnology and Development
Department of Biotechnology
Agricultural University of Athens
Athens
(Greece)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Pharmaceutical Biotechnology was launched in 2000. Dr. Nikolaos Labrou serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog