Bentham Science Logo

Current Pharmaceutical Biotechnology

Volume 20, 15 Issues, 2019
ISSN: 1873-4316 (Online)
ISSN: 1389-2010 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Pharmaceutical Biotechnology, Volume 16 - Number 10


Isolation of the neutralization ScFvs against HBV infection from the immunized population

, 16(10): 902 - 910

Yin Bai, Yanmin Chen, Nan Zhang, Xiaochen Guo, Jingzhuang Zhao, Fuxiang Wang, Pengfei Xu, Qingyan Yuan, Jianying Qi, Wenfei Wang, Deshan Li and Guiping Ren


DOI: 10.2174/1389201016666150706113342


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog